Nieuws

AFM neemt ETF-richtsnoer ESMA over

De AFM onderschrijft de ESMA Richtsnoeren voor ETF-aanbieders en gaat deze Richtsnoeren toepassen bij haar toezicht.

De AFM onderschrijft de ESMA Richtsnoeren voor ETF-aanbieders. Het doel van deze richtsnoeren is om beleggers te beschermen en te verzekeren dat aanbieders van ETF’s het belang van de klant voorop zetten. De AFM past deze Richtsnoeren toe bij haar toezichthoudende taak. De Richtsnoeren zijn van toepassing op beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en ETF-aanbieders onder zelfbeheer.

ESMA Richtsnoeren reikt handvatten aan voor de informatie die moet worden gegeven met betrekking tot indexvolgende ETF-aanbieders en ETF’s. Ook bevat het document specifieke regels die instellingen voor collectieve belegging in effecten moeten toepassen wanneer ze transacties in onderhandse financiële derivaten aangaan. Ook worden in deze richtsnoeren criteria gegeven waaraan financiële indexen waarin ETF-aanbieders beleggen, moeten voldoen.

Naast de aandacht die er in deze Richtsnoeren al aan gegeven wordt, heeft AFM nog een apart document opgesteld, waarin de toezichthouder dieper ingaat op technieken die worden gebruikt met het oog op een goed portefeuillebeheer. De AFM ziet extra risico’s ontstaan bij Technieken voor goed portefeuillebeheer, zoals bijvoorbeeld securities lending. Die risico’s moeten zoveel als mogelijk beperkt worden tot acceptabel niveau voor instelling, beleggers en financieel systeem. In het belang van de klant moet de ETF-aanbieder de risico’s voor de particuliere belegger inzichtelijk maken en voldoende mitigeren.

Verder pleit de AFM voor transparantie over de kosten en vergoedingen die verbonden zijn aan technieken voor goed portefeuillebeheer. Die vergoedingen moeten ook in lijn zijn met de verdeling van de risico’s.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?