Nieuws

Wie durft er nog staatsobligaties te kopen?

Meer dan de helft van de assetmanagers is ronduit negatief over kredietwaardige staatsobligaties. Wat zijn redenen om toch ultra laag tot negatief rentende schuld te kopen? Wat zijn alternatieven om het portefeuillerisico onder controle te houden? Zes specialisten hebben daar hun eigen mening over.

"Andere obligatiecategorieën bieden betere rendementskansen"

Hendrik Tuch, hoofd fixed income bij Aegon Asset Management: "Ondanks de lage marktrente zijn staatsobligaties voor onze cliënten nog steeds een belangrijke beleggingscategorie als onderdeel van een breed gespreide beleggingsportefeuille. Als aandelenkoersen sterk terugvallen dan zullen staatsobligaties een positief rendement tonen, wat ook het geval was tijdens de coronacrisis in maart."

"Wij zijn wel tactisch fors onderwogen in staatsobligaties, aangezien wij de komende maanden een hoger resultaat verwachten op andere categorieën, zoals investment grade corporate-obligaties en emerging markets-obligaties. Wij verwachten dat spreads op dergelijke obligaties verder kunnen dalen, vooral omdat beleggers in de lage rente-omgeving op zoek zullen blijven naar obligaties met een hoger rendement dan staatsobligaties."

Hendrik Tuch van Aegon AM

"Een andere reden voor de onderweging van staatsobligaties is dat westerse overheden nog lange tijd een begrotingstekort zullen noteren ter compensatie van de economische schade van de coronacrisis. De recente publicatie van de Nederlandse begroting voor de komende jaren bevestigen dit beeld. We kunnen dus nog veel meer aanbod van nieuwe staatsobligaties verwachten in de komende jaren. Weliswaar zal de ECB een groot deel van dit extra schuldaanbod blijven opkopen, maar per saldo kan dit toch zorgen voor een zwakker resultaat van staatsobligaties ten opzichte van andere obligatiemarkten."

"Ook blijven wij positief over illiquide vastrentende waarden producten, zoals bijvoorbeeld hypotheken. Institutionele beleggers hebben de afgelopen jaren hun weging van deze producten al fors uitgebreid. Maar wij verwachten dat deze trend zich verder door zal zetten en dat illiquide producten met een aanzienlijke spread over staatsobligaties een groeiend aandeel zal krijgen binnen vastrentende waarden portefeuilles.

"Risico verlagen en nog iets verdienen, is een moeilijk verhaal"

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: "In onze obligatieportefeuille dan zijn we al enkele jaren terughoudend op staatsobligaties. Binnen staatsobligaties hebben we al wel lang de voorkeur voor de periferie, momenteel met name Spanje, in tegenstelling tot kernlanden, zoals Nederland en Duistland. Over het algemeen is de kern van onze obligatieportefeuille de laatste jaren verschoven van staatsobligaties naar kredietwaardige euro-bedrijfsobligaties. Maar ook daar beginnen dezelfde problemen zich voor te doen."

"Deze zomer lag de hoeveelheid obligaties met negatieve rentes rond de 15.000 miljard dollar. Dat is nog niet zo hoog als de piek van 19.000 miljard dollar in 2019, maar het is wel zo’n 25% van de wereldwijd uitstaande obligatieschuld. Tegelijkertijd heeft zo’n 10% van de kredietwaardige eurobedrijfsobligaties inmiddels ook al een negatieve rente."

"Toch vertellen negatieve rentes niet eens het hele verhaal en moet je eigenlijk kijken naar reële rentes. Sinds het dieptepunt van de coronacrisis zijn inflatieverwachtingen gestegen. Hierdoor zijn nu ook de reële rentes (rente minus de inflatieverwachting) in de VS negatief. Dat neemt niet weg dat je met verder dalende rentes nog steeds koerswinst en dus rendement kan realiseren. Ook het spelen met de rentegevoeligheid (duratie) van de portefeuille en met actief beheer kan nog rendement worden toegevoegd."

Ralph Wessels van ABN AMRO

"Desondanks worden beleggers gedwongen meer risico te nemen om nog een beetje rendement te halen. Dit kan in het obligatie-universum door te schuiven naar high-yield of schuldpapier uit opkomende landen of daarbuiten naar aandelen. Mede door de lage rentes zien we al enkele vermogensbeheerders hun verwachte rendementen voor een gediversifieerde beleggingsportefeuille verlagen.
Daarnaast speelt er een strategische assetallocatiediscussie. Waar voorheen een neutrale portefeuille grofweg uit 60% aandelen en 40% obligaties bestond, komen er nu stemmen op om dit te verschuiven naar 80%-20%. Want hoe je het went of keert, er zal meer risico moeten worden genomen voor wat rendement. Risico verlagen en nog iets verdienen, is gewoon een moeilijk verhaal."

"Ondanks de lage effectieve aanvangsrendementen hebben euro-staatsobligaties zich keer op keer bewezen als een veilige haven"

Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office: "Al vele jaren krijgen we vragen en opmerkingen waarom we nog steeds beleggen in laagrentende staatsobligaties in het vastrentende deel van onze beleggingsstrategieën. Terugkijkend zijn we blij dat we er altijd in zijn blijven beleggen. Ook nu zitten we nog steeds zo’n 50% van het vastrentende deel in staatsobligaties. Dat is een onderwogen positie ten opzichte van onze strategische assetallocatie. Dit betekent dus dat we elders betere risico-rendementsverhoudingen zien, maar niet per se negatief zijn over deze obligatiecategorie."

"Ondanks de lage effectieve aanvangsrendementen hebben (euro)staatsobligaties zich keer op keer bewezen als een veilige haven in de beleggingsstrategieën en een hoog totaalrendement behaald. Ook nu nog verwachten we dat staatsobligaties de functie van veilige haven kunnen vervullen. In een omgeving van lage economisch groei en inflatie en de opkoopprogramma’s van de centrale banken verwachten we niet dat kapitaalmarktrentes sterk zullen oplopen. Verder kunnen oplopende geopolitieke spanningen of een risk-off beweging om andere redenen de vraag naar veilige havens juist weer aanwakkeren."

"Binnen staatsobligaties hebben we een deel belegd in inflatie-gekoppelde staatsobligaties. Deze bieden naar onze mening zowel kansen voor beleggers in een omgeving van dalende rentes, vanwege de hoge duratie, als in een omgeving waarin inflatieverwachtingen kunnen oplopen. Verder zien we kansen voor inkomende spreads op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden nu de coronacrisis heeft geleid tot meer saamhorigheid en het opkoopbeleid van de ECB."

"Zoals gezegd zien we elders betere kansen voor obligatiebeleggers. We zijn al langere tijd overwogen in investment grade credits die een aantrekkelijker risicorendementsverhouding bieden dan staatsobligaties. In combinatie met een neutrale weging voor high yield-obligaties en EMD is deze verdeling op dit moment de beste combinatie van vastrentende waarden."

"Staatsobligaties geven onvoldoende rendement"

Petri Niininen, kwantitatieve portefeuille-analist bij Nordea AM: "We zien hoogwaardige staatsobligaties niet langer rendement bieden. Veel van de rentes zijn negatief. Daarnaast bieden ze om die reden ook geen diversificatievoordeel. De rentes zijn al zo laag, dat een verdere daling niet voldoende kapitaalwinst kan opleveren om dalende aandelenmarkten te compenseren."

Petri Niinien van Nordea AM

"Natuurlijk kan een belegger om andere redenen dan rendement besluiten staatsobligaties aan te houden. Om bijvoorbeeld toekomstige verplichtingen af te dekken, of uit liquiditeitsoogpunt, of omdat het onderdeel is van een vast assetallocatieplan waarvan niet wordt afgeweken."

"Met het probleem van lage tot negatieve rentes hebben we inmiddels al tien jaar mee te maken. Voor ons betekent dit dat we al vroeg actief op zoek zijn gegaan naar alternatieven voor staatsobligaties. Zo maken wij in onze Balanced Income Strategy gebruik van duratie- en spreadstrategieën, maar ook van valutastrategieën en een gematigde aankoop van aandelen om de portefeuillerisico's te beperken en een hoger rendement te genereren dat nu in de markt van staatsobligaties mogelijk is."

"Naast risicobeheersing hebben wij sterke aandacht voor het in standhouden van liquiditeit en flexibiliteit. Dat zijn belangrijke facetten van onze laagrisico-strategie."

"Staatsobligaties met de hoogste rating zijn liquide en veilig"

Volgens Michiel de Bruin, portfoliomanager van Robeco's Global Fixed Income Macro, is er, ondanks de lage tot negatieve yields, nog genoeg reden om in goed gerande staatsobligaties te blijven beleggen. "Staatsobligaties met de hoogste rating, zoals Nederlandse, zijn liquide en veilig. Ze kunnen bescherming bieden indien onrust op de financiële markten toeneemt. In dit onzekere klimaat is dit niet ondenkbaar. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat de ECB de rente nog wat verlaagt. Ook koopt de ECB grote hoeveelheden obligaties op, wat de obligatiekoersen stuwt. Ik herinner mij dat menigeen twee jaar geleden dacht dat de koersen van Duitse of Nederlandse 30-jaarsobligaties niet meer verder konden stijgen." De werkelijkheid bleek een andere.

Michiel Bruins van Robeco

"Goed alternatief voor goudgerande obligaties? In het Robeco Euro staatsobligatiefonds hebben wij leningen opgenomen met een hoge rating, die nauw gelieerd zijn aan overheden. Deze obligaties bieden een wat hogere rente maar zijn nog altijd veilig. Verder kan actief beleid waarde toevoegen. Een voorbeeld hiervan is het actief inspelen op spreadbewegingen tussen staatsobligaties van verschillende Europese landen."

"Extra alpha moet het doen"

Scott Mather, CIO Amerikaanse beleggingen (zie foto), en Anmol Sinha, obligatiestrateeg, allebei bij Pimco: "Ja, rentes zijn laag, maar dat is geen reden om uit staatsobligaties te stappen en bijvoorbeeld meer cash en aandelen aan te houden. Want in een breed gespreide portefeuille brengen staatsobligaties, zo laat het verleden zien, de volatiliteit omlaag. In tegenstelling tot cash genereren staatsobligaties wel meer rendement dan cash."

Scott Mather van Pimco

"Wij geloven dat de negatieve correlatie van obligaties ten opzichte van aandelen blijft bestaan. Dat wil zeggen dat de rentes in een negatief groeiscenario nog lager kunnen uitvallen, terwijl aandelen en andere risicovolle activa dan onderpresteren. Door de huidige lage rentetarieven is de ruimte om te dalen wel beperkter dan voorheen. Maar mocht de yield van Amerikaansde tienjaars-leningen dalen van circa 0,70% nu naar nul procent, dan levert dat 4% koerswinst op."

"Hoewel de rendementskansen van staatsobligaties minder zijn geworden, denken wij dat met actief management even veel alfa kan worden gegenereerd als in het verleden. Sterker, doordat de yield van de Amerikaanse Aggregate Index slechts 1% bedraagt, is actief beheer belangrijker dan ooit. Juiste obligatiekeuzes zullen een groter deel van het totaalrendement moeten uitmaken. Dat is wel een uitdaging."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie