Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Obligatiemarkt slaat nieuwe richting in

Uit de nieuwste Fixed Income Survey van State Street zijn volgens Gerben Lagerwaard een aantal interessante conclusies te trekken. Zo zijn inflatie en rentes voor de grootste obligatiebeleggers bijvoorbeeld niet de hoogste prioriteit.

"Er is veel veranderd sinds State Street het Global Advisors het Fixed Income Survey 2021 publiceerde. Een jaar later blijkt uit nieuw onderzoek onder 700 van de grootste institutionele beleggers dat de markt zich niet alleen heeft aangepast aan inflatie en renteverhogingen, maar dat er dieper onder de oppervlakte ook verschuivingen hebben plaatsgevonden. Welke zijn dat?

ESG-integratie is dé topprioriteit

Een van de meest opvallende bevindingen is dat ESG-integratie bij obligatiebeleggers wereldwijd voor de komende 12 maanden de hoogste prioriteit heeft. Met een score van 39% wordt het vaker genoemd als topprioriteit dan het beheersen van de gevolgen van inflatie en stijgende rente. Opmerkelijk is dat nu ook onder Amerikaanse beleggers ESG-integratie het vaakst wordt genoemd, ondanks de aanzienlijke media-aandacht voor de andere kant van het verhaal.

Als het om ESG gaat, dan zijn er wel noemenswaardige verschillen tussen  obligatiecategorieën aan te wijzen. Bijna de helft van de ondervraagde beleggers wereldwijd heeft nu ESG-factoren geïntegreerd in high yield (47%). Dat is natuurlijk logisch, want high yield-indices bevatten doorgaans meer bedrijven met hoge CO2-uitstoot.

Investment-grade credit (44%), schuldpapier van opkomende markten en staatsobligaties (elk 41%) boeken ook goede vooruitgang, maar gesecuritiseerde schuld (27%) blijft nog altijd een uitdaging.

Nederlandse aanpak

In lijn met de wereldwijde bevindingen heeft ESG-integratie in vastrentende waarden ook voor Nederlandse institutionele beleggers de hoogste prioriteit. We ontvangen hierover veel vragen en merken dat het bij Nederlandse pensioenfondsen de boventoon voert in de gesprekken.

In vergelijking met andere regio's zijn veel Nederlandse beleggers al begonnen met de integratie van ESG in hun beleggingsbeleid. Nu verschuift de aandacht naar implementatie. Bij corporate fixed income betekent dit het beperken van en aanpassen aan klimaatverandering, terwijl het bij obligaties uit opkomende markten met name gaat om het uitsluiten van landen op basis van criteria zoals vrijheid en corruptie.

Parijs leidend

Bij ESG-integratie zijn strategieën afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs duidelijk komen bovendrijven als de dominante benadering: 46% van de respondenten kiest ervoor om de eigen portefeuilles te benchmarken met de Paris-aligned benchmarks.

"46% van de respondenten kiest ervoor om de eigen portefeuilles te benchmarken met de Paris-aligned Benchmarks"

Dit is niet verwonderlijk, het merendeel van de ondervraagden gaf aan dat klimaat en koolstofreductie de belangrijkste ESG-doelstellingen zijn voor hun vastrentende portefeuilles.

Passieve benadering wint sterk aan populariteit

Actief beheer voert bij obligatiebeleggers nog altijd de boventoon, maar uit ons onderzoek blijkt wel een duidelijke beweging richting indexbeleggen. Het is een trend die wij ook in Nederland zien.

Fixed income indexing heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Deze markt is groter geworden, en de complexiteit en keuzemogelijkheden zijn enorm toegenomen. Doordat indexfondsen inmiddels op een kosteneffectieve manier blootstelling kunnen bieden aan de meest complexe vastrentende posities, is actief beheer niet langer de standaardkeuze.

"Actief beheer is niet langer de standaardkeuze"

De marktverstoring door de pandemie heeft de aandacht gevestigd op de risico's die inherent zijn aan actieve strategieën en die waarschijnlijk alleen kunnen worden opgelost door grootschalige interventies van beleidsmakers. Dit heeft de transitie van actief naar passief versneld.

Strijd tegen kosten

In totaal heeft 37% van de beleggers meer dan een vijfde van hun portefeuille aan  indexfondsen toegewezen. Bij de grootste beleggers - met een AUM van meer dan 10 miljard dollar - loopt dat cijfer op tot 57%. Ofwel, hoe groter de belegger, hoe groter de voorkeur voor indexering. Dit roept vraag op of deze trend zich in de hele markt zal doorzetten.

"Hoe groter de belegger, hoe groter de voorkeur voor indexering"

Uit de enquête blijkt verder dat institutionele beleggers wereldwijd onder grote druk staan om de kosten van het beheer naar beneden te brengen. 46% van alle respondenten is het er bijvoorbeeld mee eens dat zij "onder grote druk staan om efficiënter gebruik te maken van fees" in vastrentende waarden. Juist respondenten die onder druk staan minder geld uit te geven aan fees willen daarom meer indexbeleggen.

Minder obligaties, meer alternatieve beleggingen

In de zoektocht naar rendement kozen veel Nederlandse pensioenfondsen jaren geleden al voor het vergroten van de exposure aan alternatieve beleggingen, een trend die nu ook in andere markten doorzet. Ongeveer een derde van de ondervraagden (31%) heeft de afgelopen negen maanden de blootstelling aan obligaties verminderd ten gunste van alternatieve beleggingen, en nog eens 29% verklaart van plan te zijn dit de komende twaalf maanden te doen. Het aantal beleggers dat kiest voor alternatieve beleggingen is groter dan het aantal dat kiest voor cash.

"Het aantal beleggers dat kiest voor alternatieve beleggingen is groter dan het aantal dat kiest voor cash"

Uit het nieuwste onderzoek blijkt ook dat 91 procent van de institutionele beleggers in de komende twaalf maanden gebruik wil maken van systematische vastrentende strategieën (waarmee op basis van intensieve data-analyse risicoprijsstellingsfouten worden voorkomen), meestal ter vervanging van bestaande actieve strategieën.

Recentelijk heeft State Street Global Advisors op dit vlak een samenwerking met Barclays Quantitative Portfolio Strategies aangekondigd om nog beter in de groeiende vraag te kunnen voorzien.

De toekomst van fixed income

De markt is duidelijk in beweging, en dat betreft niet alleen de manier waarop er in obligaties wordt gehandeld, maar ook waarin wordt belegd en met welke doelstelling. Het onderzoek van State Street Global Adivsors laat zien dat ESG-criteria blijvend hun plek hebben opgeëist. Gezien deze beweging zouden alle institutionele beleggers een investeringsbeleid moeten ontwikkelen die de ESG- waarden en langetermijndoelstellingen van de organisatie weerspiegelen.

Actief beheer blijft de dominante benadering voor een groot deel van de vastrentende waarden, maar ons onderzoek wijst op een bredere adaptatie van indexstrategieën. Wij blijven van mening dat er ruimte is voor beide om naast elkaar te bestaan, waarbij de keuze voor een benadering sterk afhankelijk is van de omstandigheden en doelstellingen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie