Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

"Een recessie is nog niet in zicht"

Michael Blümke, senior portfoliomanager bij Ethenea, vreest geen recessie op korte termijn. "De economie vertraagt in de VS, de Europese economie blijft kwetsbaar en China neemt maatregelen om de groei te stimuleren, maar wereldwijd zal de economie met 3% groeien."

"De wereldeconomie blijft veerkrachtig ondanks de meest agressieve verkrappingscyclus van de afgelopen 40 jaar. Hoewel de economie zal blijven verzwakken, zijn de risico's op een recessie de afgelopen maanden sterk afgenomen. De verlenging van de economische cyclus houdt dus aan. We verwachten nog meer kwartalen met een lage of zelfs negatieve groei, gevolgd door een gematigd herstel.

De arbeidsmarkten worden nog steeds gekenmerkt door een vraagoverschot en een lage werkloosheid. Enerzijds draagt dit bij tot een verbetering van het consumentenvertrouwen. De stemming wordt echter enigszins getemperd door de economische voorlopende indicatoren. De neerwaartse trend in de verwerkende industrie houdt ononderbroken aan en ook de dienstensector, die in de eerste helft van het jaar sterk was, verliest geleidelijk aan kracht.

Hoge rente bijt

 

Vooral de hogere financieringskosten en strengere kredietvoorwaarden zullen de economische expansie in de komende kwartalen afremmen. Het lijdt nu geen twijfel meer dat de algemene inflatie even snel daalt als ze was gestegen. Er bestaat echter gerede twijfel of de inflatie snel zal dalen tot het streefcijfer van 2% van de centrale banken. Met name de kerninflatie blijft te hoog en het is mogelijk dat de centrale banken, na een pauze, gedwongen zullen zijn om de monetaire verkrapping te hervatten.

 

"Het lijdt nu geen twijfel meer dat de algemene inflatie even snel daalt als ze was gestegen"

Gezien de variabiliteit in het tijdsverloop tussen de verkrappingscycli en het moment waarop ze effect sorteren, zullen de centrale banken nog enige tijd moeten laveren tussen een noodzakelijk en een recessiebevorderend beleid.

De situatie in de belangrijkste economische regio's zijn daarbij zeer verschillend. Ons basisscenario is een wereldwijde groei van ongeveer 3% zonder recessie op de korte termijn.

Vertragende groei in de VS

In tegenstelling tot de algemene verwachtingen is de Amerikaanse economie in de eerste helft van het jaar niet gekrompen en de meeste recente economische cijfers overtroffen de voorspellingen. Maar ook in de Verenigde Staten zal de groei vertragen, nu voorlopende indicatoren wijzen op een zwakkere toekomstige economische activiteit, met een gematigde expansie in de dienstensector en een stabilisatie in de verwerkende industrie.

Er zijn echter geen tekenen van een dreigende recessie. Hoewel de vastgoedsector zwak blijft, herstelt de huizenverkoop zich momenteel. De industriële productie heeft mogelijk ook het dieptepunt bereikt. Een volledige werkgelegenheid en een historisch hoog aantal vacatures stimuleren het consumentenvertrouwen. Het persoonlijk inkomen blijft stabiel en de mensen zijn in staat om hun spaargeld weer langzaam op te bouwen.

De dalende loondruk ondersteunt de theorie dat de Fed tastbare vooruitgang heeft geboekt in het terugdringen van de totale vraag en het beteugelen van de inflatiedruk. De huidige inflatiecijfers zijn bemoedigend, maar Fed-chef Powell heeft duidelijk gemaakt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de strijd tegen de inflatie is gewonnen.

"De kans op een zachte landing wordt steeds realistischer"

Of de renteverhoging van juli de laatste van deze cyclus zal zijn, hangt volgens de centrale bank sterk af van de gegevens. Feit is dat de Fed er tot nu toe in is geslaagd om de inflatie te beteugelen zonder een significante economische neergang te veroorzaken, dankzij haar snelle en doortastende optreden. De kans op een zachte landing wordt steeds realistischer.

Economie eurozone is kwetsbaar

In de eerste helft van 2023 was de economie van de eurozone ook verrassend veerkrachtig. Het wegebbende momentum van een maand geleden is echter bevestigd. De kwetsbaarheid van de Europese economie blijkt duidelijk uit de lage productiviteit, de zwakke detailhandelsverkopen en de ware ineenstorting van de verwerkende industrie. De vastgoedsector blijft zwaar onder druk staan en de aanscherping van de kredietvoorwaarden smoort in wezen de groei. Positief zijn de arbeidsmarkt, die robuust blijft, en de inflatie, die aanzienlijk is gedaald.

Daarbij moet wel worden gezegd dat de kerninflatie oncomfortabel hoog blijft als gevolg van sterke loonstijgingen. Dit plaatst de ECB - die veel later dan de Fed begon te verkrappen - voor het dilemma dat ze de economie moet overbelasten om de inflatie blijvend te beteugelen.

China: Het is tijd voor actie

De economische cijfers uit China waren de laatste tijd nogal bescheiden. Het land slaagde er niet in om de sterke groei van het eerste kwartaal in de daaropvolgende maanden te behouden. De dienstensector, die de drijvende kracht was achter het herstel na de pandemie, vertoont tekenen van zwakte. De investeringen in activa en de import dalen, de vastgoedsector smoort de groei nog steeds, en de internationale vraag blijft zwak.

Dat de voorlopende indicatoren voor de verwerkende industrie, hoewel krimpend, stabiliseren, kan beschouwd worden als een eerste positief teken. De uitspraken van beleidsmakers na de bijeenkomst van het Politbureau in juli zien wij als het tweede positief teken. Zij benadrukten de noodzaak aan meer gerichte politieke maatregelen om het vertrouwen in de particuliere sector te herstellen, de investeringen te stimuleren en de vastgoedsector te ondersteunen.

Wij menen dat het tijd is om deze woorden om te zetten in daden om een duurzaam en solide herstel te garanderen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie