SPDR BL.SASB US HY.CO.ESG UETF

Koers

Laatste transactie koers 36,61
Vorige transactie koers 36,49
Verschil t.o.v. vorige koers 0,12 (0,33)

Doelstelling

Doelstellingen en beleggingsbeleid Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de markt voor in US dollars uitgedrukte, hoogrentende bedrijfsobligaties met een vaste rente. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. De index is een high-yield, vastrentende, in US dollars uitgedrukte benchmark die de R-Factor™-score optimaliseert. Dit is een rating op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ("ESG") die wordt toegekend door State Street Global Advisors®. De Index is gebaseerd op de Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (de “U.S. HY Corporate Index”) en selecteert effecten die in aanmerking komen voor de U.S. HY Corporate Index om vervolgens bepaalde emittenten uit te sluiten op basis van hun ESG-kenmerken. Daarbij wordt rekening gehouden met hun ESGscore en hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in de methodologie van de Index. Daarna worden de effecten in de index gewogen met behulp van een optimalisatieproces om de ESG-score van de portefeuille te maximaliseren en tegelijkertijd het actieve totale risico te beheersen. Het actieve totale risico heeft betrekking op het verschil tussen de index en de U.S. HY Corporate Index. Ten minste 90% van het vermogen van het fonds wordt belegd in effecten die deel uitmaken van de index en de opsteller van de index kent ESG-scores toe aan alle componenten van de index. Naar verwachting zal de resulterende ESG-score van de portefeuille hoger zijn dan de ESG-score van de U.S. HY Corporate Index na toepassing van een filter waardoor ten minste 20% van de effecten met de laagste ESGscore uit de U.S. HY Corporate Index wordt verwijderd. Het is mogelijk dat de ESG-gegevens inconsistent, niet accuraat of niet beschikbaar zijn, in het bijzonder wanneer deze worden verstrekt door externe dataleveranciers. Er kan ook sprake zijn van inconsistenties met de methodologie van de index voor ESG-screening (criteria, benaderingen, beperkingen). Meer informatie over de limieten vindt u in het Supplement. Het kan lastig zijn om alle effecten van de Index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille die de performance van de index zou moeten weergeven. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is een handelsmerk en servicemerk van Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg"). Bloomberg of zijn licentiegevers bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg Indices. Noch Bloomberg, noch zijn licentiegevers keuren dit materiaal goed of onderschrijven het, of garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie, of geven enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de op grond hiervan behaalde resultaten en zijn, voor zover wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel of schade die hieruit voortvloeit. SASB® neemt geen standpunt in of een emittent moet worden opgenomen in of uitgesloten van de Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG ExControversies Select Index.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR BL.SASB US HY.CO.ESG UETF
ISIN IE00B99FL386
Type product
Investment category Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Opstartdatum 19-9-2013 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,300000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap-
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 2,72
1 maand 1,91
3 maanden 1,79
1 jaar -2,49
2 jaar -8,20
3 jaar 2,27
5 jaar 6,71
YTD 0,46

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,91
3 jaar 7,95
5 jaar 9,04

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,39
3 jaar 0,14
5 jaar 0,18

Grafiek