ESG: Waar is op dit moment het meeste rendement te maken?

Welke ESG-thema’s bieden nu de beste rendementsmogelijkheden? IEXProfs ging op pad en sprak met drie specialisten op het gebied van duurzaam beleggen.

meer
Bio

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Recente columns
 1. Profiteren van een langer lagere rente
 2. En dat was de dollarstijging
 3. Assetallocatie: De long/short technologieportefeuille van Candriam
 4. Assetallocatie: De portefeuille die tegen een stootje kan
 5. Tien jaar na Lehman Brothers: hoe zeer is de (financiële) wereld veranderd?
Populaire columns

  Hoofd SI Investment Specialists bij UBS AM, Martijn Oosterwoud

  Martijn Oosterwoud

  “Hoe hoger de impact van bedrijven, hoe groter hun groeimogelijkheden”

  “Naarmate beleggers zich meer in ESG verdiepen, komt ook de behoefte om beter te definiëren wat duurzaamheid precies voor hen betekent. Om dat te kunnen doen wordt het steeds belangrijker om E,S en G op te kunnen splitsen. Duurzaamheid is niet zwart en wit en de inschatting wat wel of niet belangrijk is, kan niet worden gemaakt zonder dieper inzicht in de afzonderlijke onderwerpen.”

  De markt voor duurzaam beleggen heeft zich in de laatste jaren duidelijk sterk ontwikkeld, zegt Oosterwoud. “In het verleden vertaalde duurzaamheid zich dikwijls alleen maar in een abstracte score. Tegenwoordig streven beleggers steeds vaker concrete doelstellingen na in hun portefeuilles.” Hij neemt impactbeleggen als eerste voorbeeld.

  “Door het meten van impact wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in welke bedrijven een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke duurzaamheidsthema's.” Oosterwoud doelt bijvoorbeeld op waterschaarste, voedselzekerheid en het verlagen van gezondheidskosten. “Naarmate deze thema's belangrijker worden voor de samenleving en de economische kosten om een oplossing te vinden hoger, kunnen ook de rendementen op deze beleggingen stijgen. Hoe hoger de impact van bedrijven, hoe groter hun groeimogelijkheden.”

  Beleggers zijn ook steeds meer op zoek naar producten waarvoor een specifiek risico wordt geoptimaliseerd, vervolgt Oosterwoud, die vermoedt dat beleggers het klimaatprobleem beschouwen als een van ’s werelds meest urgente duurzaamheidsrisico’s.

  “Door bedrijven te identificeren die in de toekomst minder risico's lopen, of zelfs kunnen profiteren van de transitie naar een low-carbon-economie, kunnen beleggers een gelijk rendement halen en tegelijkertijd het klimaatrisico in hun portefeuille verlagen.”

  “Wij zien tevens goede mogelijkheden in het analyseren van ontwikkelingen in de duurzaamheidsscore. Uit research blijkt dat bedrijven die verbetering laten zien in ESG-scores, het financieel ook beter doen dan bedrijven waarvan de duurzaamheidsscore verslechtert. Door de ESG-trend mee te nemen in de analyse kunnen beleggers naar onze mening betere resultaten halen.”

  Hoewel duurzaamheid met name een concept is dat binnen aandelen al succesvol is opgenomen, ziet Oosterwoud dat ESG inmiddels ook voor andere assetcategorieën een rol begint te spelen, vooral op het gebied van risicoverlaging. “Ook voor vastrentende waarden of vastgoed kunnen duurzaamheidsscores een waardevolle indicator zijn voor beleggingsrisico’s op de lange termijn.”

  Hubert Aarts

  Executive Director en Co-Head Listed Equities bij Impax Asset Management, Hubert Aarts

  “Bedrijven met een sterk ESG-profiel zijn veel aantrekkelijker”

  “ESG-gedreven beleggen is de afgelopen jaren de norm geworden. Een mooie illustratie daarvan zijn de vele overheidsinitiatieven, zowel regionale als mondiale, waarmee bedrijven worden geprikkeld om hun bedrijfsmodel duurzamer in te richten.” Als voorbeelden van mondiale initiatieven noemt Aarts het klimaatakkoord van Parijs en de ondertekening van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties in 2015.

  “Bovendien werd in 2017 de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) gelanceerd. Het doel daarvan is om methodes te ontwikkelen waarmee bedrijven hun klimaatgerelateerde financiële risico’s meer inzichtelijk kunnen maken. En ten slotte is recent het project “Financing a Sustainable European Economy” gestart, dat beoogt om kapitaalstromen te geleiden naar duurzame investeringen.”

  Al deze initiatieven beïnvloeden de langetermijnassetallocatie, waarbij met name Europese beleggers het carbonrisico in toenemende mate laten meewegen in hun investeringsbeslissingen, verduidelijkt Aarts.

  “Bedrijven die oplossingen bieden voor problemen op milieugebied of sociaal vlak hebben dan een streepje voor, zeker als ze gelieerd zijn aan de SDG-richtlijnen.” Als onderdeel van Impax’ ESG-analyse wordt de structuur van bedrijven minutieus onder de loep genomen, aldus Aarts. “Aan de hand van beleid, processen, managementsystemen en beloningsstructuren bekijken we de effectieve rekenschap die bedrijven geven over hoe zij de belangrijkste ESG-issues en -risico’s adresseren. En hoe goed ze dat in het verleden hebben gedaan. We maken met andere woorden voor elk bedrijf een intern ESG-profiel aan. Vervolgens presenteren wij deze gegevens in een jaarlijks overzicht aan onze beleggers.”

  Hij is er van overtuigd dat bedrijven met sterke structuren en processen goed gepositioneerd zijn om volatiele markten en situaties te doorstaan. “Ons onderzoek toont aan dat bedrijven met een sterker ESG-profiel over een langere periode genomen het met een grotere waarschijnlijkheid beter doen dan bedrijven zonder zo’n sterk ontwikkeld profiel.”

  “In onze beleggingsprocessen vormt betrokkenheid een groot onderdeel, waarbij discussies met bedrijven niet uit de weg worden gegaan”, aldus Aarts. “Wij zetten engagement in om bedrijven te voorzien van richtlijnen voor het ontwikkelen van zowel duurzaamheidsdoelstellingen als een transparante rapportagestructuur.” De strategische gebieden waar Impax zich hierbij onder meer op richt zijn een goed waterrisicobeheer en reductie van CO2-emissies bij de bedrijfsactiviteiten, maar ook de samenstelling en diversificatie van bedrijfsbesturen.

  Aarts: “Langzittende, ‘vastgeroeste’ directies in dezelfde samenstelling met een gebrek aan diversificatie, komen de duurzaamheidsprocessen niet ten goede.”

  Dennis van der Putten

  Director Duurzaamheid & Strategie bij ACTIAM, Dennis van der Putten

  “ESG is de status van geld geven voor een goed doel zonder dat je exact weet wat u ervoor terugkrijgt ontgroeit’”

  “De wereldbevolking groeit naar verwachting tot tien miljard in 2050. Een groeiend aantal mensen leidt vanzelfsprekend tot meer basisbehoeften, zoals voedsel, water en energie. Daarnaast zien we een steeds rijker wordende sociale middenklasse in Azië. En een maatschappij die welvarender wordt, wil meer consumeren.”

  Deze trends leiden gezamenlijk tot een toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, die vervolgens een onbekend effect hebben op prijzen en waarderingen, zegt van der Putten. “We zullen structureel anders moeten gaan produceren en consumeren, wat tot zowel nieuwe kansen als risico’s zal leiden.”

  Bij dat laatste denkt van der Putten vooral aan het effect op de economie van klimaatrisico’s en brengt het Global Risk Landscape rapport van 2018 van het World Economic Forum (WEF) ter sprake. Daarin staat onder meer vermeld dat de grootste risico’s liggen op het gebied van klimaat (verandering), water (schaarste) en cyber-security.

  “Volgens het WEF zullen klimaatgerelateerde risico’s naar schatting de meeste impact hebben, waarbij het opvallend is dat het de kans dat deze risico’s zich voordoen groter acht dan de kans op bijvoorbeeld cyberaanvallen, terroristische aanslagen en de spreiding van infectueuze ziektes.” Voor beleggers levert kennis over de grootste risico’s bruikbare informatie op in de beslissing om wel te beleggen in bedrijven die toonaangevend zijn op die risicogebieden en juist niet in bedrijven die hier last van (gaan) ondervinden, aldus van der Putten.

  “Daarom zullen de koersen van bijvoorbeeld kolenmijnbouwbedrijven (het meest klimaatbelastend) verder onder druk komen te staan. De nadruk op maatschappelijk verantwoord investeren wordt versterkt door ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor institutionele beleggers. Zo heeft bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank (DNB) financiële instellingen opgeroepen om meer rekening te houden met klimaatrisico’s en de verwachting uitgesproken dat ESG-risico’s inzichtelijker worden gemaakt en, waar nodig, gemitigeerd.”

  Met al deze ontwikkelingen gaat ESG verder dan alleen maar het creëren van rendement zonder in wapens of in kinderarbeid te beleggen, concludeert van der Putten. “Het is een aanvullende manier waarop je een waardeoordeel over een bedrijf kunt geven, zowel sociaal als financieel. Daarin lopen wij als ACTIAM voorop, door onder meer bedrijven via objectieve meetmethodes een ESG-score te geven. Zo ontstaat voor ons en onze klanten een helder beeld van onze impact én anticiperen we op de benoemde economische risico’s.”

  Deel via: