Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie

De alpha wordt duur betaald

Vier hedgefunds van Inmaxxa die samen paraplufonds Alpha High Performance vormen. Resultaat okay, maar kosten zijn hoog.

Sinds kort bespreek ik met grote regelmaat de prestaties van Nederlandse hedgefunds. Vandaag neem ik er niet één, maar vier onder de loep. Het betreffen de verschillende subfondsen van paraplufonds Alpha High Performance. Alle vier de fondsen worden beheerd door vermogensbeheerder Inmaxxa. Elk fonds heeft een eigen strategie, maar ze hebben allemaal dezelfde gemeenschappelijke doelstelling.

Elk fonds streeft een rendement na van (netto) 10% per jaar, ongeacht de marktomstandigheden. Ik zal voor elk fonds de strategie, de resultaten en de berekende kosten bespreken. Mijn conclusies:

Algemeen
Hoewel drie van de vier fondsen op jaarbasis een positief rendement laten zien, in ieder geval sinds een nieuwe beheerder is aangesteld, is de beoogde 10% per jaar niet waargemaakt. Dat ligt voor een deel aan de zeer hoge kosten. Exclusief deze kosten zouden de fondsen dicht in de buurt van de rendementsdoelstelling uitkomen.

De strategie
De fondsen hanteren zonder uitzondering originele strategieën, die sterk afwijken van een reguliere long aandelen en/of obligatie belegging.

De resultaten
Alleen het Alpha Future Spread Fund haalt over de gehele periode het beoogde resultaat van 10% op jaarbasis. Kanttekening daarbij is dat de goede score voornamelijk werd behaald door een rendement van 100% over één jaar (2008). Alpha Global Trader behaalde ook een positief resultaat van 4,6% op jaarbasis. Het All Markets Fund scoort negatief, maar sinds de nieuwe beheerder, aangesteld in 2009, is het rendement 3,5% positief op jaarbasis. Het Alpha European Select Fund tenslotte behaalt een sterk negatief resultaat sinds de oprichting. De sinds begin 2010 aangestelde nieuwe beheerder doet het wel beter, maar met een min van 7% is de prestatie nog altijd niet positief. Uitgezonderd laatstgenoemde fonds scoorden de drie andere fondsen wel beter dan de CS Managed Futures benchmark.

De kosten
De kosten zijn zonder mee zeer hoog te noemen. Zo bedroeg de kosten van Alpha Global Index Trader, inclusief transacties, naar schatting 11% in 2012. Maar ook de andere fondsen zitten vaak ruim boven de 5%. daarnaast kunnen drie van de vier fondsen performance fee berekenen wat kan oplopen tot 25% van de waardegroei.


Alpha Global Index Trader

De strategie
Dit fonds is gestart op 1 augustus 2007. De beleggingsstrategie wordt volledig automatisch uitgevoerd en is gebaseerd op geavanceerde computermodellen van systeemprogrammeur Peter Zwag. Het fonds richt zich op de DAX, S&P500 en de bredere Amerikaanse aandelenindex Russell 2000 via transacties in (mini)futures. Minifutures is de Duitse variant van de populaire turbo's. Het fonds neemt ook posities in grondstoffen en renteproducten in.

De resultaten
Sinds de start in augustus 2007 tot en met ultimo september 2013, is een participatie in het fonds van 1.000 euro naar 1.313 euro in waarde gestegen. Dat is een toename van gemiddeld 4,6% per jaar. De gemiddelde jaarlijkse stijging is in ieder geval positief, maar ligt wel onder de beoogde 10% op jaarbasis. Tot en met 2011 leek het fonds zijn doelstelling waar te maken, met elk jaar een positief resultaat. Met name 2011 (+20,34%) was een goed jaar. Nadien kwam de klad erin met een negatieve score voor 2011 (-11,51%) en ook een min voor de eerste negen maanden van 2013 (-3,81%). Ter aanvulling: Alpha Global Index Trader scoorde met 33% beter dan de brede benchmark DJ CS Managed Futures index (+16%). Deze cijfers zijn tot en met augustus 2013.

De kosten
De kosten van het fonds zijn, met gevoel voor understatement, hoog te noemen. De management fee bedraagt op jaarbasis 4% van het fondsvermogen. Daarnaast worden er nog overige kosten gemaakt (voornamelijk administratieve) die het totale vaste kostenpercentage op 5,07% brengt. Dat is nog het laagste percentage over de afgelopen jaren. Sinds 2008 bedroeg het vaste kostenpercentage gemiddeld 6,11%. Buiten deze kosten zijn er voor de belegger nog andere kosten, te weten die voor de transacties.

Ik kan geen informatie vinden over de exacte omvang van de (impliciete) transactiekosten. Maar volgens het prospectus zullen de transactiekosten circa 6% bedragen (bij een fondsomvang van 5 miljoen euro). Bij de huidige fondsomvang (2,2 miljoen euro) zullen deze kosten zeker niet lager zijn. In totaal zouden de kosten in 2012 dan uitkomen op ruim 11%. Tot slot rekent het fonds ook een performance fee van 25% over de vermogensgroei. Daarbij wordt een high watermark gehanteerd. Alleen als de nettovermogenswaarde boven de hoogste nettovermogenswaarde waarover eerder performance fee is uitgekeerd uitstijgt, is de prestatievergoeding verschuldigd. In 2012 was er geen performance fee, maar in 2008 was deze 7,92%, en in 2009 3,41%.


All Markets Fund

De strategie
Het All Markets Fund is gestart op 31 mei 2007. Het fonds is een voortzetting van het Global Futurefonds, dat in november 2003 is opgericht. De huidige strategie van het fonds is gebaseerd op automatische handelsmodellen, beheerd door Frans Schreiber (sinds mei 2009). Het fonds kan zowel long als short posities aangaan en analyseert "5000 financiële instrumenten, 24 uur per dag, vijf dagen per week". Gemiddeld zijn er 15 transacties per dag.

De resultaten
Aangezien het fonds in 2007 een nieuwe start heeft gemaakt, is een vergelijking sindsdien relevanter. Eind mei 2007 noteerde het fonds 35,30 euro. Dat betekent dat er sindsdien een verlies is van ruim 18%. Dat is heel wat anders dan de nagestreefde 10% positieve return op jaarbasis. De performance sinds 2007 is overigens niet terug te vinden op de website van het fonds. Dat komt omdat sinds begin mei 2009 de nieuwe beheerder is aangesteld. Ik breng ook de prestatie sindsdien onder het voetlicht. Eind april 2009 noteerde het fonds 24,82 euro. Ten opzichte van de koers ultimo september 2013 (28,81 euro) is dat een positief rendement van 16,1%. Dat lijkt er in ieder geval beter op. Gemiddeld betekent dit een rendement van 3,5% op jaarbasis. Over dezelfde periode behaalde de Managed Futures benchmark een licht negatief resultaat (-3%).

De kosten
De beheerkosten van het fonds bedragen 2,5% op jaarbasis. Inclusief de overige kosten betekent dit een totale kostenratio van 3,1%. In de voorgaande jaren lag dat nog hoger met gemiddeld 4,8% op jaarbasis. Op basis van het jaarverslag kom ik voor de transactiekosten op een percentage van 2,7%. Tezamen betekent dit dat de vaste kosten in 2012 gelijk waren aan 5,8%. Het fonds kent ook een performance fee van 10%, met gebruik van de high watermark. Alleen in 2011 is een performance fee uitgekeerd van 0,41%. Dat is op zichzelf opmerkelijk, omdat het fonds dat jaar niet boven de introductieprijs van 50 euro, en ook niet boven het niveau van 2007 uitkwam. De reden is dat, na overleg met de participanten, de high watermark is gereset per mei 2009 vanwege de nieuw aangetreden beheerder.


Alpha Future Spread Fund

De strategie
Het fonds speelt in op inefficiënties in de prijsvorming van de grondstoffenfutures. Omdat er zoveel strategieën zijn op grondstoffen, die het doorrollen van futurecontracten vereisen, is de prijsvorming niet altijd perfect. Dit fonds probeert daarvan te profiteren door positie in te nemen in handelssystemen die gericht zijn op deze inefficiënties.

De resultaten
Het fonds is gestart in augustus 2007. Sindsdien is een participatie met 82% in waarde toegenomen. Dat is op jaarbasis een percentage van 10,2%. Dat is mooi en het fonds voldoet daarmee precies aan de rendementsdoelstelling op jaarbasis. Ik maak wel een kanttekening. Het rendement is geheel tot stand gekomen in 2008 met een rendement van 100%. Ook 2009 was met een kleine 13% prima. Daarna liep het niet meer zo goed. De jaren 2010 en 2011 leverden nog kleine plussen op, maar de laatste twee jaar is de score negatief. Mede door de flitsende score in 2008 is het rendement van 82% veel beter dan de Managed Futures-benchmark, die niet verder kwam dan +20%.

De kosten
De beheerkosten van het fonds bedragen 2% op jaarbasis. Inclusief de overige kosten betekent dit een totale kostenratio van 3,22%. Ook voor dit fonds geldt dat in de voorgaande jaren de percentages flink hoger lagen (7,6% in 2008). Het gunstiger kostencijfer over 2012 komt omdat de beheersfee is verlaagd van 4% naar 2% in dat jaar. Naast de directe vaste kosten zijn er ook indirecte kosten omdat het fonds participeert in door derden beheerde fondsen. Over 2012 bedroegen deze kosten gemiddeld 1,7%. Daarboven worden de transactiekosten door het fonds geschat op circa 1%. In totaal komen de kosten voor de belegger dan uit op circa 5,9% over 2012. Het fonds berekent sinds 2012 geen performance fee meer. In het verleden was dat percentage 25%. Door het enorme rendement in 2008 was de performance fee over dat jaar bijna 28%.


Alpha European Select Fund

De strategie
Het fonds is opgericht op 28 februari 2008 en is een voortzetting van het Alpha CFD Fund. Het fonds tracht zijn 10% rendementsdoelstelling te behalen door:

  1. Het schrijven van AEX opties.
  2. Intraday handel op futures, voornamelijk op de DAX.
  3. Beleggen in Europese aandelen en/of derivaten.

De resultaten
Sinds de start is het fonds met bijna 24% in waarde gedaald. Het verlies werd voor een groot deel gerealiseerd in de eerste twee levensjaren van het fonds. Dat was aanleiding om een nieuwe beheerder aan te stellen: Peter Brands. Sindsdien zijn de resultaten beter, maar nog altijd komen ze niet in de buurt van de doelstelling van +10%. Sinds februari 2010, het moment dat de nieuwe beheerder van start ging, is het fonds met 7% in waarde gedaald. Dat was slechter dan de benchmark, die over dezelfde periode per saldo nauwelijks in waarde veranderde.

De kosten
De management fee voor dit fonds bedraagt 3,5%. Ook voor dit fonds geldt dat er nog overige (administratieve) kosten zijn, zodat de totale vaste kosten in 2012 zijn uitgekomen op 4,29%. Deze kosten liggen iets lager dan in de voorgaande jaren. De transactiekosten bereken ik op een kleine 2,5%, zodat de totale vaste kosten voor de belegger (in 2012) uitkomen op iets minder dan 6,8%. Gezien de resultaten heeft het fonds nog geen performance fee aan de belegger in rekening gebracht.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen