Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Niks geen nieuw normaal, maar terug naar de jaren 70

Hoofdeconomen Gerwin Bell en Katharine Neiss van PGIM Fixed Income pleiten voor een terugkeer naar de liberale hervormingen van Carter, Thatcher en Kohl om de huidige aanbodproblemen op te lossen.

"Ook veel beleggingsexperts rekenden op de komst van het nieuwe normaal. Zij zagen een wereld uit de pandemie en lockdowns komen die duurzamer en wenselijker zou zijn dankzij een structurele verschuiving in werkomgeving, reispatronen, sociale interacties en internationale samenwerking.

Maar wat we in plaats daarvan zien, lijkt op een herhaling van de jaren zeventig, met inflatie en een wijdverbreid gevoel van malaise, samen met hernieuwde internationale conflicten.

Hevige aanbodproblemen

Wat is er misgegaan? De luchtvaartsector is een goed voorbeeld van de huidige problemen. Piloten werden met verlof gestuurd, en hadden daardoor te weinig vlieguren gemaakt om zomaar in de cockpit te worden teruggeplaatst. Daarnaast heeft het grondpersoneel inmiddels ander werk gevonden.

Het beeld dat de olieprijsschok de schuld is van de Russische invasie in Oekraïne klopt niet helemaal. Goed bedoeld klimaatbeleid heeft geleid tot een kritisch verzwakte energiezekerheid en wordt nu overhaast - althans tijdelijk - ongedaan gemaakt, zoals onlangs bleek uit Duitse en Britse besluiten om bestaande kolencentrales weer in bedrijf te nemen of de sluiting ervan uit te stellen.

De vraag naar privé- of zakenreizen - of wat dat betreft de algemene vraag naar diensten - is niet explosief gestegen en begint zich pas te herstellen richting de niveaus van voor de pandemie. Toch overstijgt de vraag het verminderde aanbod van de afgelopen twee jaar.

Verkeerde maatregelen

Wat te doen? In veel commentaren wordt de nadruk gelegd op vraagbeheersing via monetair beleid. Dit is misleidend. Het is van essentieel belang dit perspectief te verruimen in te zien dat bij een aanbodschok hoge prijzen hoge prijzen genezen. Dit wordt bereikt door stimulansen te geven om zowel het aanbod te verhogen als de vraag te verlagen.

Dezelfde beleidsmakers die het afgelopen jaar op het verkeerde been zijn gezet, ontwikkelen echter een beleid dat de zaken kan verergeren. Zo zullen bijvoorbeeld het verder verhogen van lonen ter compensatie van de hogere olieprijzen of de verlaging van de BTW op energie, zoals in sommige staten van de VS en in Europa is gepland, een vermindering van de vraag in de weg staan.

"Huidig beleid maakt de zaken erger"

Daarnaast kunnen maatregelen zoals de heffing van extra winstbelastingen (windfall taxes) en politieke druk om de prijzen te verlagen reulteren in toekomstige productieverminderingen. Het nettoresultaat zal wederom zijn dat de prijzen langer hoog zullen blijven.

Arbeidstekort

Op de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn ongeveer 1 miljoen mensen minder aan het werk dan vóór de COVID-crisis. Deze ontbrekende werknemers zijn nodig om het dienstenaanbod te verbeteren. De situatie in het VK is nog grimmiger. Daar tonen de meest recente gegevens dat de werkgelegenheid nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie ligt.

Een verstrakking van het monetaire beleid om de arbeidsmarkten te beteugelen, houdt dus het risico in dat een permanent tekort aan arbeidskrachten ontstaat en dat inkomens verloren gaan. een nog triestere nieuwe normaal.

Met dank aan Carter, Reagan, Thatcher en Kohl

Het goede nieuws is dat terugkijken naar de jaren zeventig leerzaam kan zijn. Hoewel de voormalige Fed-voorzitter Paul Volcker veel eer toekomt voor het temmen van de toenmalige inflatie, is het goed om te beseffen dat de Amerikaanse president Jimmy Carter omvangrijke, structurele hervormingen en economische deregulering doorvoerde, gevolgd door soortgelijk beleid onder Ronald Reagan, Margaret Thatcher (VK) en Helmut Kohl (West-Duitsland).

Na verloop van tijd stimuleerden deze hervormingen de groei, verhoogden zij het aanbod en verlichtten zij de inflatiedruk. Er is ruimschoots gelegenheid om dergelijke structurele hervormingen aan de aanbodzijde nieuw leven in te blazen.

"Tijd om structurele hervormingen aan aanbodzijde nieuw leven in te blazen"

Beproefd recept

De prioriteiten zouden opnieuw economische liberalisering moeten zijn, als ook hervormingen van belastingen en uitkeringen. Europa heeft een begin gemaakt met hervormingen die gekoppeld zijn aan omvangrijke EU-subsidies en EU-leningen aan landen die zwaar door de pandemie zijn getroffen, zoals Italië en Spanje. Maar gezien de omvang van de energiecrisis en de decennialange onderinvesteringen, met name in landen als Duitsland, moet er nog veel meer worden gedaan om de productiviteit een impuls te geven.

Het VK staat voor zijn eigen unieke uitdagingen nu het een nieuwe weg wil inslaan na de Brexit. Ook het VK heeft behoefte aan brede aanbodstrategieën om de uitzonderlijk zwakke productiviteit aan te pakken die sinds de wereldwijde financiële crisis een grote belemmering vormt.

Natuurlijk is geen van deze beleidsvoorschriften nieuw, laat staan dat ze een nieuwe norm zijn. Maar ze zijn beproefd en nodig om een soortgelijke decennialange economische boom op gang te brengen, zoals na de jaren zeventig het geval was. Dus: weg met het nieuwe normaal en laten we doen wat we al kennen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie