Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Hogere rentes hoeven techsector niet te schaden

Een duwtje in de rug voor techbelievers. Aandelenstrateeg Lars Kreckel van LGIM is er helemaal niet van overtuigd dat hogere obligatierentes de rendementen van techaandelen omlaag zouden moeten trekken. Hij blijft onverminderd positief over de techsector.

"Amerikaanse techaandelen zijn het afgelopen jaar zeer gevoelig geweest voor veranderingen in de rente op staatsobligaties. Tech is niet de enige sector waarvan de relatieve prestaties sterk worden beïnvloed door bewegingen in de obligatiemarkt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) en nutsbedrijven.

Er zijn goede redenen om enige gevoeligheid van de techsector voor veranderingen in de obligatierente te verwachten. De winsten van de sector hebben een langere looptijd dan die van de meeste andere sectoren. Deze aandelen worden meer verhandeld op basis van de winsten die zij in de toekomst kunnen genereren dan op basis van de kasstromen van vandaag. Wanneer deze verder weg gelegen winsten van techaandelen tegen een hoger tarief worden verdisconteerd, heeft dit een onevenredig effect op hun netto-waarde.

Lars Kreckel van LGIM

Minder gevoelig voor economische groei

Er is nog een andere reden waarom stijgende rentes techaandelen kunnen schaden. Sterk stijgende obligatierentes reflecteren een groter optimisme over de toekomstige economische groei. Techbedrijven zullen daar wellicht minder van profiteren dan andere bedrijven. De winstgroei van de technologiesector is aantoonbaar meer seculier dan louter afhankelijk van de economische cyclus, zodat een economische boom - althans relatief gezien - beter is voor cyclische bedrijven dan voor technologiebedrijven.

Technologiebedrijven hebben over het algemeen ook zeer weinig schulden. Dat is een relatief nadeel in een meer inflatoire omgeving.

"Weinig schulden is een relatief nadeel in een meer inflatoire omgeving"

Minder arbiedsintensief

Maar er zijn ook tegenargumenten die suggereren dat techaandelen juist minder te lijden zouden hebben onder hogere obligatierentes dan het bovenstaande doet vermoeden. Stijgende rentes zijn vaak hand in hand gegaan met stijgende aandelenkoersen. Tech is een van de meest betrouwbare high-beta-sectoren in de markt, dus dit is over het algemeen een omgeving die juist geschikt voor techaandelen moet zijn.

ls hogere inflatie gedreven door stijgende lonen een zorg die obligatierentes hoger stuwt, dan moet het profiel van tech als de sector met de minst arbeidsintensieve bedrijfsmodellen ook als positief worden beschouwd.

Wisselende rentecorrelatie

Wanneer we terugkijken in de beursgeschiedenis, dan zien we dat tech niet altijd zo gevoelig is geweest voor veranderingen in de rentemarkten, zoals nu het geval is. Over een langere tijdshorizon is de correlatie ongeveer even vaak positief als negatief geweest (zie onderstaande grafiek), dus op basis van de geschiedenis is er geen harde conclusie te trekken.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Gemiddeld genomen behoorde tech tot de middenmoot wanneer het op rentegevoeligheid aankomt. Cyclische en financiële sectoren hebben het meest geprofiteerd van hogere rentes, terwijl obligatieproxies zoals REIT's, nutsbedrijven en defensieve bedrijven in het algemeen de grootste verliezers waren.

"Gemiddeld genomen behoorde tech tot de middenmoot wanneer het op rentegevoeligheid aankomt"

Recentere perioden geven ook een positiever beeld dan de afgelopen weken. De laatcyclische stijging van de obligatierente van juni 2016 tot november 2018 was juist een geweldige periode voor tech. Die periode is ook prima vergelijkbaar met de situatie van vandaag, omdat ook in die periode de techsector al vele jaren beter presteerde dan de bredere markt, de consensus 'long' was, en techaandelen tegen een premie werden verhandeld.

Techfundamentals zijn belangrijker dan rente

Niemand zal beweren dat de yields de reden waren voor die outperformance, maar ze waren duidelijk ook geen factor om verdere sterke rendementen te voorkomen. Dit is ook waar ik uitkom in het tech versus rente-debat. Stijgende obligatierentes helpen naar mijn mening tech niet, maar ze doen ook niet genoeg pijn om andere fundamentele positieve effecten op de middellange termijn teniet te doen.

Hoewel er fundamentele argumenten voor en tegen de rentegevoeligheid van tech zijn, suggereren de empirische gegevens dat de relatie in de loop van de tijd volatiel is geweest, zij het dat hogere rentes de laatste tijd slecht zijn geweest voor de sector.

Uit de cijfers blijkt echter ook dat, tenzij de obligatierentes zo sterk stijgen dat zij de dominante motor van aandelen in het algemeen worden, de fundamentals van tech, zoals relatieve winsten of nieuwsstroom over regelgeving, belangrijker zouden moeten zijn voor het rendement dan een hogere rente. Op basis van de sterke fundamentele data blijven wij dus overwogen in deze sector."

"Op basis van de sterke fundamentele data blijven wij dus overwogen in deze sector"


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie