Column

ESG-beleggen: ETF's zijn het probleem en de oplossing

Er is de nodige kritiek op ETF-verkopers, dat deze te weinig werk zouden maken van de implementatie van ESG. Het goed en goedkoop volgen van een index is immers hun hoofdtaak. Volgens Detlef Glow van Lipper Refinitiv ligt de zaak iets genuanceerder.

Engagement, het aanspreken van bedrijven op hun duurzaamheidsbeleid, is een van de sleutels om ESG succesvol te integreren in een beleggingsstrategie. Engagement stelt portefeuillebeheerders in staat om in contact te komen met bestuurders van bedrijven om hen de juiste ESG-kant op de sturen.

Om deze reden worden beheerders van ETF's vaak bekritiseerd, omdat die zich niet met engagement inlaten. ETF's volgen zo goed mogelijk een index tegen de laagste kosten. Dat is de belangrijkste opdracht. Het ESG-profiel van de onderliggende bedrijven doet er minder toe. Bedrijven die onderdeel zijn van de benchmarkindex kunnen ook niet zo maar worden verwijderd.

Bovendien, zo wordt ook gezegd, oefenen beheerders van passieve producten geen stemrecht uit, omdat zij geen mening hebben over de onderliggende bedrijven in de te volgen index. Als deze argumenten juist zijn, dan helpen ETF's niet mee om een duurzame wereld dichterbij te brengen. Integendeel zelf.

ETF's zijn de oplossing

In werkelijkheid liggen de zaken anders. De kritiek op ETF's houdt geen rekening met de ontwikkeling van de laatste jaren in de ETF-markt. Het klopt dat ETF's zijn uitgevonden om indices te volgen, maar de uitgevers van ETF's kunnen zelf bepalen hoe deze indices eruit zien.

Als een ETF belooft geen blootstelling te hebben aan fossiele energie, dan zal de ETF-uitgever een index moeten zoeken, of zelf moeten samenstellen, die hieraan voldoet. Het is tegenwoordig heel prima mogelijk om ETF's te kopen, die aan de strengste duurzaamheidseisen voldoen. Onderliggende bedrijven, die buiten de gewenste ESG-criteria vallen, kunnen dan wel degelijk uit de index worden gezet.

Dan is er nog de kwestie van engagement. Laten de uitgevers van ETF's de dialoog met bedrijven inderdaad over aan de actieve concurrentie, terwijl zij zelf passief langs de zijlijn blijven staan? Helpen zij dus niet mee om bedrijven beter te laten scoren op ESG-gebied? Ook dat ligt iets genuanceerder dan critici voorstellen.

Het klopt inderdaad dat ETF-managers geen bedrijven uitnodigen voor gesprek. Maar dat ligt anders voor uitgevende ETF-instanties, zoals BlackRock, Vanguard, DWS en UBS. Als zij de dialoog wensen en hun stem willen laten horen tijdens aandeelhoudersvergaderingen, dan zullen zij dat niet nalaten. Op die manier liften ETF's mee met de engagementprogramma's van hun actieve beleggingscollega's.

ETF-markt verandert mee

Kortom,  ETF's vormen als het om ESG-beleggen gaat niet het probleem maar kunnen ook prima de oplossing zijn. Dat hangt helemaal van de ETF-uitgever af. Sommige ETF-verkopers zijn serieus in het leveren van duurzame beleggingsoplossingen, terwijl anderen daar nog altijd weinig moeite voor doen.

Aangezien ETF's, in tegenstelling tot actieve fondsen, zeer transparant zijn, is het niet moeilijk om het ESG-gehalte van gelijksoortige ETF's naast elkaar te leggen. Aangezien beleggers meer en meer voor duurzame oplossingen gaan, is de kans groot dat de ETF-markt dezelfde kant uitgaat en meehelpt aan een duurzame toekomst.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie