Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Datagebrek maakt duurzaam beleggen lastig

Een belangrijk knelpunt bij de implementatie van ESG-gerelateerde regelgeving is het gebrek aan goede en betrouwbare data. Nina Peters, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, vertelt in een gastcolumn hoe financiële instellingen dit datagat alsnog kunnen dichten.

Er bestaat een hoop onduidelijkheid over de kwalificatie van activiteiten, beleggingen en financiële producten onder ESG-regelgeving. Dit komt mede doordat er verschillende termen en criteria worden gebruikt die niet altijd goed op elkaar aansluiten.

Een ander knelpunt bij de implementatie van ESG-gerelateerde regelgeving is het gebrek aan goede en betrouwbare ESG-data, ook wel het datagat genoemd. Het kwalificeren van producten en diensten is uiteraard een stuk eenvoudiger als over de benodigde informatiewordt beschikt.

Om duurzaamheidskwalificaties onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening (TV) te kunnen maken, moet een aantal zaken bekend zijn:

  1. Wat voor bijdrage een product, dienst of activiteit levert op het gebied van duurzaamheid.
  2. Hoe groot deze bijdrage is.
  3. Of er niet (mogelijk) ernstige afbreuk wordt gedaan aan één of meerdere andere duurzaamheidsfactoren.

Ter illustratie: om na te gaan of een investering in de productie van ijzer en staal kwalificeert als een investering in een ecologisch duurzame economische activiteit (volgens de TV), moet duidelijk zijn hoeveel CO2 er wordt uitgestoten per ton ijzer/staal, wat de effecten van de productie zijn op de biodiversiteit en luchtvervuiling, wat er wordt gedaan om de verspilling van materialen tegen te gaan en hoe er wordt omgegaan met verschillende sociale factoren (zoals arbeidsomstandigheden).

Onvoldoende data

Helaas maken ondernemingen waarin kan worden belegd niet altijd voldoende niet-financiële informatie openbaar. In een onderzoek van de Europese Commissie gaf maar liefst 71% van de respondenten (onder meer ondernemingen, brancheorganisaties en NGO’s) aan dat de niet-financiële informatie die ondernemingen openbaar maken niet goed vergelijkbaar is. Daarnaast vond 60% de informatie niet betrouwbaar genoeg, of (57%) onvoldoende relevant.

Ook de Europese toezichthouders (de ESAs) zien in dat de beschikbaarheid van ESG-data momenteel nog onvoldoende is: “The ESA's are aware that data constraint is one of the biggest challenges when it comes to sustainability-related information to end-investors."

Daarnaast hebben verschillende brancheorganisaties (waaronder EFAMA, de European Banking Federation en Insurance Europe) recent een gezamenlijke brief gepubliceerd over het data gat. In deze brief vragen zij de Europese Commissie om een centralized register for ESG data op te zetten in de EU. Volgens de brancheorganisaties is de beschikbaarheid van betrouwbare en vergelijkbare ESG data cruciaal om financiële ondernemingen in staat te stellen om aan alle toekomstige ESG-regels te voldoen.

Datagat bij trackers en fondsen

Bij indirecte investeringen geldt nog een extra complicerende factor: producten en diensten kunnen pas worden gekwalificeerd als de eerste schakel in de beleggingsketen de achterliggende investeringen heeft gekwalificeerd en de informatie over deze kwalificatie beschikbaar heeft gesteld.

Ofwel, wie een individuele portefeuille van een cliënt beheert, en een deel hiervan in ETF’s belegt, kan er pas een TV-stempel op drukken als de relevante ETF-verkopers de nodige ESG-informatie over de fondsen hebben gegeven.

Het is immers onduidelijk in hoeverre de portefeuille in ecologisch duurzame activiteiten is belegd, zo lang onbekend kis in hoeverre de ETF’s in ecologisch duurzame activiteiten zijn belegd. Beleggers zijn afhankelijk van de informatievoorziening door de fondsbeheerder, die op zijn beurt weer afhankelijk is van de informatievoorziening door de achterliggende onderneming(en).

Herziening NFRD-richtlijn te laat

Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziening van de Richtlijn inzake Niet-Financiële Rapportage (NFRD). Wat deze herziening precies gaat inhouden, is op dit moment nog niet duidelijk. De AFM en ESMA hebben al wel gepleit voor twee mogelijke aanpassingen: een uitbreiding van het toepassingsbereik van de NFRD.

Op dit moment hoeven alleen grote organisaties van openbaar belang – zoals grote beursgenoteerde ondernemingen, banken, verzekeraars en sommige pensioenfondsen – een niet-financiële verklaring te publiceren, maar deze groep zou kunnen worden uitgebreid. Meer standaardisering in de informatieverstrekking op het gebied van duurzaamheid is ook gewenst.

Het herzieningsvoorstel zal echter niet vóór eind 2020 gefinaliseerd zijn, en treedt dan ook waarschijnlijk pas in 2022 in werking. Dat is later dan de bepalingen van de SFDR en eveneens later dan (delen van) de TV.

Informatie geven

Deze volgorde van inwerkingtreding is niet logisch. Beleggingsondernemingen en beheerders hebben heldere en vergelijkbare ESG-informatie over ondernemingen waarin zij beleggen nodig om deze beleggingen te kwalificeren. Zo lang ondernemingen deze informatie nog niet (hoeven te) publiceren, is het voor beleggingsondernemingen en beheerders wel erg lastig om investeringen conform de SFDR en TV een ESG-kwalificatie toe te kennen.

Met andere woorden: zou de Europese wetgever niet eerst van ondernemingen moeten vragen om informatie te geven over duurzaamheidsfactoren, voordat zij van beleggingsondernemingen en beheerders vraagt om deze informatie te kwalificeren en mee te nemen in de dienstverlening aan beleggers?

Los daarvan investeren financiële partijen mogelijk (ook) in projecten en ondernemingen die niet onder de NFRD vallen. Bijvoorbeeld omdat zij niet beursgenoteerd zijn, niet meer dan 500 werknemers hebben, of niet in Europa gevestigd zijn. Het is maar de vraag of beleggers ten aanzien van deze projecten en ondernemingen de nodige informatie kunnen verkrijgen om een duurzaamheidsbeoordeling te kunnen maken (en met welke kosten dit gepaard gaat).

Oplossingen datagat

Wat te doen als de benodigde ESG-data niet beschikbaar blijken? Allereerst is het van belang dat wordt vastgesteld waar het datagat precies zit en wat de omvang ervan is. De AFM heeft in een sectorbrief aan beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen aangegeven dat data die niet via een dataleverancier beschikbaar is, soms wel verkrijgbaar is bij een andere dataleverancier.

Het loont volgens de AFM dus de moeite om bij meerdere partijen navraag te doen. Dit standpunt van de AFM wekt wel een vervolgvraag op: hoe lang moet een financiële onderneming blijven doorzoeken en doorvragen?

Een tweede optie: kijk of de missende informatie te destilleren is uit informatie die er wel is. Soms geeft een onderneming niet expliciet aan dat aan een specifiek criterium wordt voldaan, maar kan uit het feit dat de onderneming een bepaalde vergunning of een bepaald keurmerk heeft verkregen worden opgemaakt dat dit het geval is. Voor maar liefst 70% van de do no significant harm-criteria uit de TV geldt dat compliance kan worden vastgesteld, zodra is vastgesteld dat de betreffende onderneming voldoet aan de geldende Europese milieuwetgeving.

In ieder geval hoopt Charco & Dique dat de beschikbaarheid en kwaliteit van ESG-gerelateerde data snel toeneemt. Wanneer financiële ondernemingen allemaal op eigen houtje nader onderzoek moeten verrichten, lopen de kosten op en neemt het risico op foutieve kwalificaties toe.

Nina Peters


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen