SPDR STOXX ESG

Koers

Laatste transactie koers 27,11
Vorige transactie koers 26,93
Verschil t.o.v. vorige koers 0,18 (0,67)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het fonds is de performance te volgen van Europese aandelen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de STOXX Europe 600 SRI Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten bedrijven die in aanmerking komen voor de STOXX Europe 600 Index (de 'Standaardindex'), waarbij bepaalde effecten worden uitgesloten op basis van hun ESG-kenmerken, rekening houdend met zowel hun ESG-score als hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten, en op basis van hun emissie-intensiteit, zoals omschreven in de methodologie van de Index. Het toepassen van deze screeningsactiviteiten binnen de Index komt overeen met de factoren op het gebied van milieu en maatschappij die het fonds nastreeft, zoals nader beschreven in paragrafen ""ESG Screening"" en ""ESG Best in Class Investing"" in het hoofdstuk ""ESG Investing"" in het prospectus. Bedrijven die zich volgens de opsteller van de Index houden aan internationale standaarden en principes, worden beschouwd als bedrijven die beschikken over een goede governance. Ten minste 90% van het vermogen van het fonds wordt belegd in effecten die deel uitmaken van de index en de opsteller van de index kent ESG-scores toe aan alle componenten van de index. De index sluit minstens 20% van de slechtst scorende effecten uit, vergeleken met het universum van de Standaardindex. In het beleggingsproces wordt gelijktijdig rekening gehouden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance. Het fonds heeft geen Frans SRI/ISR-label. Het is mogelijk dat de ESG-gegevens inconsistent, niet accuraat of niet beschikbaar zijn, in het bijzonder wanneer deze worden verstrekt door externe dataleveranciers. Er kan ook sprake zijn van inconsistenties met de methodologie van de index voor ESG-screening (criteria, benaderingen, beperkingen). Meer informatie over de limieten vindt u in het Supplement. Het kan lastig zijn om alle effecten van de Index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds gebruik van een optimaliseringsstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille die de performance van de index zou moeten weergeven. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. De aandelen van het fonds luiden in euro. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De STOXX Europe 600 SRI Index en de in de naam van de index gebruikte handelsmerken zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of de licentiegevers daarvan. STOXX heeft de Index voor gebruik in licentie gegeven. De effecten [of financiële instrumenten of opties of andere technische termen] die op de Index zijn gebaseerd, zijn op generlei wijze gesponsord, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door STOXX en/of de licentiegevers daarvan en noch STOXX, noch de licentiegevers kunnen in verband hiermee aansprakelijk worden gesteld.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR STOXX ESG
ISIN IE00BK5H8015
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Europa
Opstartdatum
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,120000
Minimale inleg
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,67
1 week 2,53
1 maand 7,32
3 maanden 4,59
1 jaar 12,86
2 jaar 7,15
3 jaar 31,35
5 jaar
YTD 16,95

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,88
3 jaar 14,88
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,30
3 jaar 0,71
5 jaar 0,00

Grafiek