Nieuws

Aegon AM: Energie en ESG blijven centrale thema's

Aegon AM probeert alle kortetermijncrises weg te denken om zo een heldere blik te krijgen op het beleggingsklimaat over een langere periode. Energie en ESG blijven centrale thema's. Vooruitzicht voor aandelen zijn goed. Inflatie blijft moeilijk te voorspellen.

De afgelopen tweeënhalf jaar waren een achtbaan voor beleggers. Corona, enorme overheidssteunpakketten, schaarste aan de aanbodzijde, handelsconflicten, arbeidstekorten, inflatie, renteverhogingen en nog meer inflatie door de Oekraïne-oorlog.

“In dat soort onzekere en uitdagende tijden is het voor beleggers belangrijker dan ooit om alle commotie en de dagelijkse nieuwsstroom uit te vlakken en te kijken naar de kansen op de lange termijn,” schrijft Aegon Asset Management in een vooruitblik.

De vermogensbeheerder gaat in de outlook 2023-2026 op zoek naar de centrale thema’s en trends.

De grote lijnen

  • Een trend die blijvend lijkt, is dat de globalisering deels wordt teruggedraaid en dat toeleveringsketens meer lokaal worden. 
  • In het geval van energie is dat extreem. Elke regio zal het aanbod van energie veilig willen stellen. Met name voor Europa zal dat kostbaar worden. Spreiden van risico’s en toeleveranciers zal centraal staan. 
  • Binnen het thema energie geldt dat het aspect duurzaamheid beleggers nog lang zal begeleiden. De overgang van fossiele brandstoffen heeft zowel positieve als negatieve effecten. Sommige bedrijfstakken profiteren van de bloeiende handel in wind- en zonne-energie en waterstof. Voor anderen geldt dat de concurrentiepositie onder vuur komt. Per saldo zal de groei door de energietransitie lager uitkomen.
  • Inflatie en economische groei zijn niet zo eenvoudig te voorspellen. Stand van zaken nu is dat veel erop wijst dat de Federal Reserve de inflatie wil “Volckeriseren.” Dat leidt waarschijnlijk volgend jaar al tot een flink lagere inflatie, maar ook lagere groei.
  • In Europa is de situatie ernstiger dan de VS door de energiecrisis die ten lasten gaat van de concurrentiekracht van bedrijven. Het heeft er alle schijn van dat dit volgend jaar tot een recessie leidt. Hoe diep hangt af van de mate waarin substituten voor Russische energie gevonden kan worden, of de vraag gedrukt kan worden en hoe koud de winter wordt.
  • Het mooie voor beleggers is dat veel van het slechte nieuws al in de prijzen is verwerkt. Dat verhoogt de kans op hoge rendementen de komende jaren. Voor de korte termijn verwacht Aegon dat het dieptepunt nog niet gepasseerd is en dat markten heen en weer blijven golven. Dat geldt voor aandelen en obligaties. Van de andere kant weet elke belegger dat het timen van de markt extreem moeilijk is. Wachten op het beste moment is ook riskant.
  • De hoogste rendementen verwacht Aegon op de lange termijn in aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten met rond de 8% op jaarbasis. Andere uitschieters naar boven zijn vastgoed, global high yield obligaties en emerging market obligaties.
  • De laagste rendementen zijn de komende vier jaar te verwachten bij staatsobligaties uit de eurozone. Voor alle soorten beleggingen geldt dat de rendementen in dollartermen waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan in euro’s. Britse ponden zitten ertussenin. 

Energie

Een van de hoofdthema’s van Aegon is zonder twijfel energie. Het is macro-economisch belangrijk, het zorgt voor geopolitieke verschuivingen en er zijn sectoren die profiteren en sectoren die lijden, met name in de industrie. 

Het exacte tempo van de energietransitie is moeilijk in te schatten, maar het basisscenario van Aegon is dat het aandeel groene energie en kernenergie sterk zal stijgen tot 2050 van 15,7% naar 33,5%. Maar pas op fossiele brandstoffen en kolen zullen ook een grote rol blijven spelen (met een respectievelijk marktaandeel van 66,5% en 17%).

In Europa zal de transitie sneller gaan dan elders, maar het kost tijd om windmolens en zonnepanelen te bouwen. Gas blijft een schaars goed wat voor grootverbruikers in Europa zware tijden betekent.

Globalisering

Het grote voordeel van globalisering is dat het specialisatie in de hand werkt. Het zorgt ervoor dat producten daar gemaakt worden waar dat het meest efficiënt en goedkoop kan.

Een ommekeer van die trend zal de onderlinge afhankelijkheid van landen verkleinen. Het kan ook oneerlijke concurrentie uit bijvoorbeeld China tegengaan. Maar het zal producten en diensten wel duurder maken. 

Meer inflatie dus en een negatief effect op de groei en wellicht ook het tempo van innovaties. Vooral Europa is gebaat bij een open en globaal opererende economie. 

ESG

Aegon is er vast van overtuigd dat ESG een megatrend blijft. Institutionele beleggers spelen daarbij een sleutelrol. Zij kijken niet alleen naar het milieu en de opwarming van de aarde, maar ook steeds meer naar good governance en sociale omstandigheden.

Ondanks alle inspanningen van overheden, bedrijven en huishoudens om de CO2-uitstoot te verlagen, worden de risico’s van extreme weersomstandigheden steeds groter. Dat schept kansen voor beleggers in branches die zich bezighouden met groene energie, maar ook bij bedrijven die zich richten op het beschermen van bijvoorbeeld kustgebieden.

Van de andere kant kunnen rampen grote fysieke en financiële schade aanrichten. Voor beleggers is het belangrijk de risico’s en de kansen te internaliseren. Aegon doet dat bij voorkeur bottum-up.

Per saldo zal global warming een negatieve uitwerking hebben op aandelenrendementen. Opkomende markten en ontwikkelingslanden lopen grotere risico's dan rijke landen.

Inflatie en groei

Aegon verwacht dat de inflatie de komende kwartalen af zal nemen. Het blijft echter moeilijk te voorspellen hoe het exacte verloop zal zijn. Een van de problemen is dat inflatie voor een groot deel bepaald wordt door inflatieverwachtingen. Het is een vicieuze cirkel, hoe hoger de verwachtingen, des te hoger de inflatie. 

Voor beleggers is het belangrijk te weten welke beleggingen het goed doen bij stijgende en welke bij dalende inflatie.

Over het algemeen doen grondstoffen het slecht in tijden van afnemende inflatie. Vastgoed doet het goed, met als uitzondering de kredietcrisis van 2008-2009. Hetzelfde geldt min of meer voor aandelen. Ook die profiteren van een dalende inflatie (en rente). De periode 2008-2009 omdat de inflatie toen zakte van laag naar heel laag. Amerikaanse obligaties doen het over het algemeen goed in periodes van dalende inflatie.

Als de inflatie hoog blijft of nog meer stijgt dan ziet het er veel beter uit voor grondstoffen. Voor aandelen en Amerikaanse obligaties is het niet zo goed, net als voor obligaties. Bij vastgoed is het beeld niet eenduidig.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie