Nieuws

Markten onderschatten het klimaatrisico

Modellen geven volgens Van Lanschot Kempen aan dat bij een stijging van de CO2-prijzen met 75 dollar de aandelenkoersen wereldwijd met gemiddeld 20% kunnen dalen. Dat hoeft geen probleem zijn als beleggers de juiste keuzes maken.

Een nieuwe analyse van Van Lanschot Kempen geeft aan hoe sterk de aandelenkoersen wereldwijd kunnen dalen in reactie op een stijging van de CO2-prijs. De vermogensbeheerder heeft een analyse gemaakt van de mogelijke impact van een plotselinge wereldwijde stijging van de CO2-prijzen, veroorzaakt door de heffing van CO2-belasting, of door de handel in emissierechten (ETS).

De analyse was onderdeel van een onderzoek naar manieren waarop initiatieven ter bestrijding van klimaatverandering kunnen worden geïntegreerd in beleggingsanalyses om de portefeuilles van langetermijnbeleggers te beschermen en te versterken.

Tijdens het onderzoek is zowel de impact van verschillende CO2-prijzen op de aandelenmarkten als het effect van hogere prijzen voor scope 1- tot en met scope 3-uitstoot op verschillende onderdelen van de waardeketens van bedrijven geanalyseerd. Om het rendement/risicoprofiel van de beleggingsportefeuille te verbeteren, heeft Van Lanschot Kempen vorig jaar besloten om de CO2-prijs als risico-indicator toe te voegen aan het beleggingsrisico-framework voor haar fiduciair beheerklanten.

Verschillende impact

De impact van hogere CO2-prijzen varieert aanzienlijk van markt tot markt en aandelen die zijn opgenomen in duurzame indices zijn veel beter beschermd tegen de negatieve impact dan aandelen binnen traditionele indices. Aandelen in de VS zouden bijvoorbeeld het hardst worden getroffen door een belasting op scope 1-3 (-27%), maar een duurzame tegenhanger zoals een index van op ESG-criteria getoetste Amerikaanse aandelen zou het veel beter doen (-16%).

Als de CO2-prijs naar 150 dollar gaat

Gezien de versnelling van het tempo waarin de aarde opwarmt, is het aannemelijk dat een wereldwijde stijging van de CO2-prijs van 75 dollar niet genoeg zal zijn om de Parijse klimaatdoelen te halen. De schokanalyse van Van Lanschot Kempen op basis van het secundaire scenario van een prijsstijging van 150 dollar per ton CO2 laat zien dat bij een hoger CO2-prijsniveau, waarmee verder wordt gegaan dan de klimaatdoelen van Parijs, de aandelenkoersen op termijn nog sterker zullen dalen.

Een prijsstijging van 150 dollar per ton CO2 voor de scope 1- en 2-uitstoot van vervuilende ondernemingen, kan de waarde van deze ondernemingen wereldwijd met ongeveer 9% doen dalen. Als de belasting wordt geheven over de scope 1-, 2- en 3-uitstoot van de vervuilers, kunnen aandelen gemiddeld zelfs 41% minder waard worden. Ook in dit geval verschilt de impact per markt en zijn duurzame indices veel beter beschermd tegen de schokken van een klimaattransitie.

Beleggingsimplicaties

De kosten en de voordelen van decarbonisatie zijn nog niet volledig verdisconteerd door de aandelenmarkten. Hierdoor ontstaan er voor beleggers kansen om de grootste gevolgen van hogere CO2-prijzen te vermijden zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.

"De kosten en de voordelen van decarbonisatie zijn nog niet volledig verdisconteerd door de aandelenmarkten"

Van Lanschot Kempen raamt dat het inrichten van een klimaatpositieve portefeuille in de komende tien jaar 20% extra rendement kan opleveren, zelfs in vergelijking met een lage CO2- en/of duurzame aandelenstrategie. Dit kan worden bereikt door het transitierisico van bestaande aandelenposities te verminderen (door bestaande aandelenbelangen te verruilen voor aandelen in ondernemingen die zich richten op een lage CO2-uitstoot of op de klimaattransitie) en tegelijkertijd te zoeken naar mogelijkheden om rechtstreeks te profiteren van de transitie-economie, bijvoorbeeld door te beleggen in groene technologie door middel van nieuwe, gerichte allocaties binnen zowel openbare als onderhandse markten.

"Het inrichten van een klimaatpositieve portefeuille kan in de komende tien jaar 20% extra rendement opleveren"

Langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen, dienen hun aandelenportefeuilles zodanig te herpositioneren dat ze beter bestand zijn tegen veranderingen in CO2-beprijzing en regelgeving. Pensioenfondsen moeten overstappen van standaardindices en -benchmarks naar meer duurzame alternatieven, aangezien het onderzoek erop wijst dat een ESG-leider of een ‘CO2-light’-portefeuille minder gevoelig is voor de risico’s die een hogere CO2-belasting met zich meebrengt.

Goede thema's

Thematische strategieën met een focus op schone energie, schoon water, voedselvoorziening en landbouwgrond zijn belangrijke allocaties voor de lange termijn die naar verwachting zullen profiteren van de klimaattransitie en fysieke klimaatrisico’s zullen beperken. Dit geldt ook voor aanvullende beleggingskansen op het gebied van infrastructuur (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) en op impact gerichte private-equity-strategieën met een focus op disruptieve technologieën.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus