Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Opkomende markten – verder denken dan stereotypen

De beschikbaarheid van groei en diversiteit in opkomende markten zorgen ervoor dat beleggers kansen kunnen vinden in veel verschillende marktomgevingen, aldus T. Rowe Price.

  • Sommige beleggers blijven opkomende markten zien als een beleggingscategorie voor kortlopende, tactische allocaties met een hoog potentieel rendement, maar ook met een hoger risico en een hogere volatiliteit.
  • In onze ogen is dat een nogal traditionele stereotypering, die geen recht doet aan de eigenschappen van deze beleggingscategorie in de huidige tijd.
  • In dit artikel nemen we enkele veelvoorkomende misvattingen over opkomende markten onder de loep – vanuit het perspectief van zowel obligaties als aandelen – en kijken we naar de beleggingskansen die daaruit resulteren.

Dit artikel is geschreven door: 

T. Rowe Price: Opkomende markten – verder denken dan de traditionele stereotypen

Na een moeilijk jaar 2018 hebben de aandelen- en obligatiemarkten van opkomende markten in 2019 een krachtig herstel laten zien, met positieve YTD-rendementen voor beleggers.

Sommige beleggers zullen opkomende markten echter altijd blijven zien als een beleggingscategorie voor kortlopende, tactische allocaties, die een hoog potentieel rendement bieden, maar ook een hoger risico en een hogere volatiliteit met zich meebrengen.

In onze visie sluit deze traditionele opvatting niet meer goed aan op de huidige eigenschappen van opkomende markten. In dit artikel nemen we enkele veelvoorkomende misvattingen over opkomende markten onder de loep – van het perspectief van zowel obligaties als aandelen – en kijken we naar enkele beleggingskansen die we als gevolg daarvan hebben geïdentificeerd.

"Veel opkomende regio’s en sectoren bieden defensieve kansen die in perioden van risicoaversie beter kunnen presteren dan andere beleggingscategorieen. Een van de grootste krachten van opkomende markten is de breedte van de kansen die ze bieden"
Ben Robins Portfolio Specialist, T. Rowe Price Emerging Markets Bond Strategy

Kunnen opkomende markten in een omgeving met stijgende volatiliteit maar het best worden gemeden?

In weerwil van de stereotypering als een volatiele beleggingscategorie met hogere beta bieden veel opkomende regio’s en sectoren defensieve kansen die in perioden van risicoaversie beter kunnen presteren dan andere beleggingscategorieen.

Een van de grootste krachten van opkomende markten is de breedte van de kansen die ze bieden. Dat neemt niet weg dat volatiliteit een punt van zorg is; het betekent vooral dat beleggers die op zoek zijn naar defensieve beleggingen hun huiswerk moeten doen en regio’s en sectoren met een trackrecord van lagere beta moeten zien te vinden.

Dankzij hun sterke onderliggende waarden springen bedrijfsobligaties van opkomende markten (EM) in het oog als defensieve sector. Aziatische bedrijfsobligaties, die de afgelopen jaren een substantiële stijging hebben doorgemaakt, presteren meer in lijn met investmentgrade bedrijfsobligaties van ontwikkelde landen dan bijvoorbeeld andere EM-sectoren met een hogere volatiliteit.¹

Vanuit het oogpunt van aandelen is een van de grootste misvattingen over opkomende markten dat het in die beleggingscategorie alleen maar om dynamische ondernemingen met snelle groei draait, en in het verlengde daarvan dat aantrekkelijke waarderingen zeldzaam zijn en ver uit elkaar liggen in de tijd.

Dit beeld lijkt te worden bevestigd door verschillende enquêtes waaruit naar voren komt dat het leeuwendeel van het actieve geld dat naar het universum van aandelen van opkomende markten vloeit wordt toegewezen aan kern- en groeiportefeuilles en dat slechts een fractie ervan wordt toegewezen aan waarde.

Gegeven deze sterke voorkeur voor kerngroei, zijn er veel gebieden die door beleggers over het hoofd worden gezien, en het zijn juist die gebieden die een rijke omgeving vormen voor op waarde gerichte beleggers in opkomende markten.

In de zoektocht van beleggers naar groei negeren zij veel ondernemingen van de oude economie², die door hun lage waarderingen een aantrekkelijk opwaarts potentieel bieden. Natuurlijk is het feit dat aandelen goedkoop zijn op zichzelf niet een voldoende reden om in een onderneming te beleggen.

We zoeken naar die vergeten, uit de gunst geraakte ondernemingen waarvan wij denken, op basis van onze verwachtingen over fundamentele veranderingen, dat ze sterke kandidaten voor een positieve herwaardering zijn.

Die veranderingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een wijziging van het management, een economische opleving of een bedrijfsspecifieke gebeurtenis die ertoe kan leiden dat de aandelenkoers weer terugkeert naar een billijk niveau. Het zijn die sterk ondergewaardeerde aandelen die wij zoeken, om op die manier het potentieel voor hoge winsten te creëren wanneer vervolgens het sentiment verbetert.

Is het risico van fouten – van centrale banken of het management van ondernemingen – in opkomende markten significant groter?

Vanuit het perspectief van obligaties kunnen negatieve verrassingen in de politiek of in het monetair beleid weliswaar van invloed zijn op beleggingen in opkomende markten (en ook in ontwikkelde markten), maar kan een actieve benadering de noodzaak van een plotselinge verkoop helpen voorkomen.

De positieve hervormingen in veel opkomende landen hebben ertoe geleid dat een of twee verkeerde besluiten niet meteen meer een crisis veroorzaken. In gedegen bottom­up onderzoek kan worden vastgesteld welke landen de weg van consistent, marktvriendelijk beleid zijn ingeslagen, waardoor de blootstelling van beleggers aan beleidsfouten is verminderd en landen die een verkeerde richting opgaan kunnen worden vermeden.

En zelfs als in bepaalde opkomende landen een aanzienlijke verkoopgolf op gang zou komen, zou die in onze visie geen systemisch risico voor de bredere beleggingscategorie vormen. Zo hebben Turkije en Argentinië gedurende een groot deel van 2018 de krantenkoppen gedomineerd, omdat de markten snel het vertrouwen verloren in het vermogen, of de bereidheid, van de beleidsmakers in die landen om hun valuta- en begrotingsbeleid op orde te krijgen.

De besmetting naar andere opkomende markten bleef echter beperkt tot een relatief korte periode. Bovendien kan een plotselinge neergang contraire kansen creëren voor beleggers die goedkoop willen inkopen. De geschiedenis leert dat opkomende markten altijd weer – snel – herstellen van een neerwaartse beweging (figuur 1).

T. Rowe Price: Opkomende markten – verder denken dan de traditionele stereotypen

Vanuit het perspectief van aandelen vormen een grotere discipline en een betere besluitvorming binnen het management van bedrijven een van de factoren die ten grondslag liggen aan onze positieve langeretermijnvooruitzichten voor aandelen van opkomende markten.

Nu managementteams van ondernemingen meer aandacht besteden aan hun bestedingsbesluiten en andere kapitaalallocaties, genereren ze grotere vrije kasstromen dan in voorgaande jaren. Als uitvloeisel daarvan zijn de winstmarges verbeterd, waardoor wij het vertrouwen hebben dat ondernemingen in opkomende landen zich in een positie bevinden dat ze een hogere winstgroei en betere rendementen voor beleggers kunnen produceren.

Door deze meer gedisciplineerde aanpak zijn de kapitaaluitgaven als percentage van de omzet van ondernemingen van opkomende markten gedaald tot de laagste niveaus in een decennium (figuur 2).

T. Rowe Price: Opkomende markten – verder denken dan de traditionele stereotypen

Wij menen dat een hervatting van de kapitaaluitgaven, na vele jaren van lean management, significante positieve effecten zou kunnen hebben op de werkgelegenheid, de kredietverstrekking en de lonen. Die verhoging van de kapitaaluitgaven is reeds zichtbaar in meer op groei gerichte ondernemingen, en naarmate het verwachte herstel zich verder verspreidt zou dit een krachtige impuls kunnen geven aan de waarderingen van veel ondernemingen in het EM-universum.

Gegeven deze verwachte toename van de kapitaaluitgaven door bedrijven, vormen financiële instellingen een gebied dat we momenteel in het vizier hebben. Zo zullen banken sterk profiteren van een verwachte stijging van de kredietgroei. Ondertussen liggen de waarderingen in de financiële sector, die enige tijd uit de gratie is geweest, nog steeds ver onder het langetermijngemiddelde.

Bepaalde Zuid-Afrikaanse financiële instellingen kunnen bijvoorbeeld op onze belangstelling rekenen. Veel van deze ondernemingen zijn over het hoofd gezien, maar hun balansen zijn gezond, ze hebben goede vooruitgang geboekt bij het opschonen van slechte leningen en ze keren een aantrekkelijk dividend uit. Ook hebben deze bedrijven de cyclus van het economisch herstel in Zuid-Afrika mogelijk gemaakt en hebben ze prominente blootstellingen aan Afrika als continent.

Kunnen opkomende markten blijven presteren bij meer gemengde vooruitzichten voor de wereldeconomie?

De groei van EMD als beleggingscategorie in de afgelopen jaren betekent dat beleggers een breed scala aan goede beleggingskansen kunnen vinden in verschillende economische omgevingen. Hoewel we erkennen dat sterke groei belangrijk is voor de vooruitzichten voor opkomende markten, moet dit wel in perspectief worden gezien, en wij zien diverse redenen voor aanhoudend optimisme.

"De discipline op het gebied van kapitaaluitgaven zou de volgende etappe van EM-groei moeten inleiden, omdat wij verwachten dat ondernemingen zich zullen blijven focussen op een betere kapitaalallocatie en het genereren van kasstromen"
— Ernest Yeung Portfolio Manager, T. Rowe Price Emerging Markets Value Equity Strategy

  • Veel opkomende landen kennen een gunstige economische groei, die de fundamentele waarden van ondernemingen ondersteunt. In onze visie zouden beleggers hun vooroordelen over opkomende markten als ééndimensionale beleggingskans opzij moeten zetten en de tijd moeten nemen om afzonderlijke regio’s en sectoren af te speuren naar aantrekkelijke beleggingen.

  • In een aantal opkomende economieën zien we een gestaag groeiende middenklasse, die een belangrijke steunpilaar van de binnenlandse vraag is. Bijgevolg vormen opkomende markten niet langer een op export gebaseerde belegging die afhankelijk is van de economische groei in ontwikkelde markten of zelfs China. Opkomende markten handelen inmiddels meer met andere opkomende markten dan met ontwikkelde markten.

  • Bedrijfsobligaties van opkomende markten hebben een stevig fundament. Ondanks het moeilijke jaar 2018 blijven de onderliggende waarden gunstig. Het percentage wanbetalingen op bedrijfsobligaties van opkomende markten staat op het laagste punt in de cyclus. Emittenten hebben relatief lage schuldenlasten en bedrijven hebben de looptijden van hun obligaties weten te verlengen en buffers ingebouwd in hun balansen.

  • Zorgen over de groei in belangrijke markten van de mondiale economie zouden een steun in de rug kunnen vormen nu centrale banken lijken op te schuiven naar meer accommoderend monetair beleid. Deze beleidsverandering zou een drukkend effect op de rendementen in kernlanden van de ontwikkelde wereld kunnen hebben, waardoor EM-beleggingen verder zouden worden ondersteund.

  • Ook over de vooruitzichten van aandelen van opkomende markten blijven we positief. Wij denken dat het herstel van de EM-cyclus minder ver gevorderd is dan dat in de cyclus van ontwikkelde landen en dus nog een langere weg te gaan heeft. De discipline op het gebied van kapitaaluitgaven zou de volgende etappe van EM-groei moeten inleiden, omdat wij verwachten dat ondernemingen zich zullen blijven focussen op een betere kapitaalallocatie en het genereren van kasstromen. Ondertussen verwachten wij in China geen harde economische landing, ondanks de handelsgerelateerde zorgen over een groeivertraging.

In deze omgeving kunnen goede beleggingskansen worden gevonden waar ander beleggers overheen kijken. Zo bieden veel staatsondernemingen in opkomende landen volgens ons een goed potentieel. Mondiaal opererende beleggers hebben over het algemeen een zeer negatief beeld van deze ondernemingen.

In werkelijkheid wordt het imago van deze sector bepaald door een klein groepje van zeer slecht geleide ondernemingen die veel negatieve publiciteit krijgen. De realiteit is dat alle opkomende landen staatsondernemingen hebben en beleggers daarom kwalitatief goede, maar weinig geliefde staatsondernemingen kunnen ontdekken die tegen te lage waarderingen worden verhandeld.

Zo wordt Sberbank, dat eigendom is van de Russische centrale bank, in brede kring gezien als een van de meest hoogwaardige, meest progressieve banken in het EM-universum. Ook Chinese staatsondernemingen veranderen van karakter. Beijing heeft niet alleen gesneden in de excessieve industriële output – en zo de winsten van veel staatsondernemingen opgestuwd –, maar stelt ook veel in het werk om meer aandeelhoudersvriendelijk te worden, terwijl enkele grote staatsondernemingen zelfs bijzonder dividend uitkeren, iets wat we in het verleden zelden hebben gezien.

Veel Chinese staatsondernemingen voeren ook weer aandelenoptiesprogramma’s in als incentive voor het management, wat met het oog op de toekomst een positieve stap is. Concluderend hebben wij er vertrouwen in dat opkomende markten veel van de traditionele percepties van zich af zullen kunnen schudden en de bestaande zorgen rond de beleggingscategorie zullen kunnen wegnemen.

De groei in de opkomende markten en de verscheidenheid van die markten brengen met zich mee dat beleggers veel kansen in veel verschillende marktomgevingen kunnen vinden. Bovendien zorgen asymmetrische informatieposities ten aanzien van opkomende markten ervoor dat actieve beleggers beter in staat zijn om anomalieën in de waarderingen te identificeren.

Wij zijn overtuigd van ons vermogen om deze effecten te vinden, name effecten die door beleggers veelal over het hoofd worden gezien of worden genegeerd. Ondertussen zien wij de rally van begin dit jaar niet als een verrassing, maar eerder als een afspiegeling van de in algemene zin gezonde fundamentele ondersteuning van de beleggingscategorie.


Wat we in de gaten houden

Na een sterk herstel van de markten voor obligaties en aandelen van opkomende markten in 2019 blijft het risico van een potentiële terugval aanwezig, vooral omdat de volatiliteit recentelijk is toegenomen.

Dat gezegd hebbende, blijven de fundamentele waarden aan zowel de schuldinstrumenten- als de aandelenzijde grosso modo ondersteunend en blijven wij alert op eventuele verslechteringen op dit gebied.


¹ Asia IG: JPM JACI Diversified, z spread; US IG: Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Corporate Investment Grade Index, OAS; Euro IG: Bloomberg Barclays Euro­Aggregate Index, OAS.

² Sectoren van de oude economie: vastgoed, bouwmaterialen, kolen, metalen en mijnbouw, verzekeringen, huishoudelijke en persoonlijkeverzorgingsproducten, vervoer, nutsbedrijven, conglomeraten, banken, machines, voedsel, dranken en tabak, chemische stoffen, elektrische apparaten, gediversifieerde financiering, bouw en engineering, telecommunicatie, olie en gas.
Sectoren van de nieuwe economie: consumentendiensten, auto’s, internet, technologische hardware, farmaceutica, duurzame consumentenproducten, gezondheidszorg en halfgeleiders.

 

Lees meer

De impact van het coronavirus