Nieuws

De enorme impact van AI

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat een verandering veroorzaken die volgens Andrew Howard van Schroders te vergelijken is met de industriële revolutie. Verschil alleen is dat deze ingrijpende verandering in één generatie plaatsvindt.

De term kunstmatige intelligentie roept beelden op van een science fiction-achtige wereld die wordt beheerst door robots en algoritmes.

Zo ver zal het niet komen, maar de technologische mogelijkheden om de grenzen van kennis en leren steeds verder te verleggen, roepen fundamentele vragen op over de gevolgen, zo stelt Andrew Howard, Head of Sustainable Research bij Schroders.

Impact AI is revolutionair

De sociale en economische veranderingen die kunstmatige intelligentie teweegbrengt, zijn volgens Howard enorm. Hij belicht vier gebieden waarop AI grote impact zal hebben:

  • Potentieel enorme stijging van de economische groei
  • Ontwrichting van de arbeidsmarkt en maatschappelijke aanpassing
  • Machtsconcentratie en regelgeving
  • Overheden en overheidsfinanciën

Economische voordelen

Volgens schattingen van PwC zal AI in 2030 goed zijn voor 16.000 miljard dollar productiestijging. Accenture en Frontier Economics voorspellen dat AI de arbeidsproductiviteit in elf westerse industrielanden en Japan tegen 2035 met 10%-40% zal verhogen.

Een verdubbeling van hun economische groei in 2035 dus. De arbeidsproductiviteit zal in die periode tussen 11% en 37% stijgen.

Howard: "Als de impact van AI in de buurt van de voorspelde niveaus komt, zullen de gevolgen voor het bedrijfsleven veel verder reiken dan alleen enkele technologische sectoren en veel dieper gaan dan de verfijning van hun bestaande producten en diensten."

Ontwrichting arbeidsmarkt en maatschappelijke aanpassingen

Technologie die in staat is autonoom beslissingen te nemen, kan een radicale verandering teweegbrengen in banen die gebaseerd zijn op oordeelsvermogen, kennis en inzicht. Dit kan ingrijpende gevolgen voor de beroepsbevolking hebben, omdat werknemers nieuwe vaardigheden moeten aanleren. De veranderende rol van arbeid zal onvermijdelijk ontwrichtende effecten hebben.

Tijdens de eerste industriële revolutie verdween meer dan de helft van de werkgelegenheid in de landbouw, terwijl het aantal banen in de industrie steeg van nog geen 20% naar ruim 50% van het totaal. De opmars van AI zal vergelijkbare gevolgen voor het profiel van de beroepsbevolking hebben.

Howard: "Om het risico van sociale onrust te beperken, is ondersteuning nodig om mensen te helpen de overgang te maken, alsook een vangnet voor degenen die hiertoe niet in staat zijn. Ook moeten bedrijven, om concurrerend te blijven, structurele plannen maken om hun personeel om en bij te scholen."

Machtsconcentratie en regelgeving

Kunstmatige intelligentie zal volgens Howard waarschijnlijk leiden tot nog dominantere posities van marktleiders. De grootste bedrijven verzamelen meer data, wat hun concurrentievoordeel oplevert. In de nabije toekomst zullen leidende technologiebedrijven hun dominantie behouden.

Howard: "Sinds 2011 hebben vijf bedrijven ongeveer 40% van de overnames van AI start-ups gedaan. Het commerciële AI-onderzoek is nog sterker geconcentreerd geraakt. Volgens McKinsey zijn de grote technologiebedrijven goed voor ruim drie kwart van de totale investeringen in kunstmatige intelligentie."

"Deze concentratie is een bron van zorg voor de autoriteiten omdat het dreigt te leiden tot ongezond monopolistisch gedrag, waarbij sociaal welzijn en consumenten- of werknemersbelangen ondergeschikt worden gemaakt aan winstgevendheid, zonder adequate mogelijkheden om het gedrag van deze bedrijven bij te sturen."

"Volgens McKinsey zijn de grote technologiebedrijven goed voor ruim drie kwart van de totale investeringen in kunstmatige intelligentie"

De politiek zal deze marktmacht dus steeds meer trachten te reguleren. Na verloop van tijd zal er waarschijnlijk regelgeving komen om de toepassing van AI te beperken of informatiedeling verplicht te stellen om voldoende concurrentie mogelijk te maken, zo verwacht Howard.

Overheden en overheidsfinanciën

Wanneer werknemers als motor van de economische ontwikkeling worden vervangen door internationaal mobiel intellectueel eigendom, ontstaan er volgens Howard problemen voor overheden die belastinginkomsten nodig hebben om maatschappelijke diensten te verlenen.

Ook bedrijfswinsten zullen waarschijnlijk steeds meer geconcentreerd raken in enkele technologiesectoren, die al hebben laten zien dat ze zeer bedreven zijn in het ontwijken van belastingen.

Howard: "Door de verschuiving naar AI-intensieve groei wordt het voor regeringen die krap bij kas zitten moeilijk hun begroting rond te krijgen. Een groot aantal van hen heeft nu de handen ineen geslagen (vooral via de G20) om technologiebedrijven belastingen te laten betalen die passen bij hun omvang. In de toekomst zullen waarschijnlijk radicale belastinghervormingen en meer internationale samenwerking nodig zijn om een oplossing te vinden voor de dreigende tekorten."

AlphaZero

Wat er met AI kan worden bereikt, toont het schaakprogramma AlphaZero van Google zien. AlphaZero kende alleen de regels, maar na vier uur met zichzelf te hebben geschaakt, won het van het allerbeste computerprogramma Stockfish 8. Van de 100 wedstrijden verloor het er nul. Hier is een partij.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's