Fleur van Dalsem werkt ruim tien jaar bij IEX en is sinds haar studietijd actief in het wereldje van de financieel economische journalistiek. Als redacteur werkte zij voor verschillende financieel economische tijdschriften en websites.

Fleur schrijft voor meerdere IEX-websites, vooral voor IEXProfs, en voor het IEXProfs magazine.

Nieuws

PEPP one year on

We now know a little more about what the Pan-European Personal Pension Product will look like. There will be various types of model portfolios and the fees may be subject to a maximum of 50 basis points.

In aanloop naar het WorldPensionSummit op 31 oktober en 1 november in het Louwmanmuseum in Den Haag, sprak IEXProfs met Christian Lemaire, Global Head of Retirement Solutions bij Amundi over PEPP. Het artikel hieronder in het Engels - voor alle internationale deelnemers van de summit - en daarna in het Nederlands voor onze lokale lezers.


A year ago, I wrote about the Pan-European Personal Pension Product (PEPP). This is a voluntary, individual pension scheme that can move around Europe with the participants. Dutch people receive a state pension (AOW) – for now – and they often have an additional pension plan with their employer and/or save or invest themselves.

Read more: One Europe, one pension?

But pensions are not always quite so well organised in other European countries. And soon there will be one pensioner for every two working people in Europe. This ratio has never before been quite so heavily slanted against the working population. Europeans do not have enough money when they are old and that is why the European Commission is busy setting up the PEPP.

But there is also plenty of criticism around Europe. For instance, the German association of pension funds believes that private individuals must be encouraged to invest more money in their employers’ pension schemes, rather than an additional individual pension plan. However, those company pension schemes are often arranged on a national basis rather than Europe-wide.

PEPP must be transparant

Christian Lemaire, Global Head of Retirement Solutions at Amundi, believes there are two conditions to making PEPP a success. “The scheme has to be easy to use and tax-friendly. There are 28 countries that have to reach agreement on what such a pension product should look like. The risk is that it will be too complicated, that the member countries agree on too many compromises and that the product will consequently have to comply with too many regulations. In addition, we believe there has to be a fiscal solution. After all, every country has its own fiscal rules and regulations. These should preferably be uniform for PEPP, or at least transparent.”

By now, we know that the Commission has proposed that PEPP providers – assets managers will market such products in the future – offer up to five investment options. These will be types of model portfolios – defensive, offensive, neutral, etc. Lemaire is happy that the Commission has proposed adding default options providers can choose from.

“A portfolio with a guaranteed capital as the basis, and a lifecycle option. In low interest rate conditions, such a guaranteed capital option is not particularly inflation proof, so we prefer the lifecycle option. That’s also more in line with the long-term horizon of pension fund investors. Safety is good, but option two has a higher expected return.”

Limited fees

Also new is the Commission’s proposal to limit the cost of PEPP products to 50 basis points. Of course, it wants to keep the costs to pension fund investors as attractive as possible, but Lemaire expects the service and products asset managers can provide for those 50 basis points to be relatively limited. Just think of the costs of teaching customers to use the new products - tutorial costs - and the (compliance) costs providers incur on the regulatory front.

“We would rather not have a cap, but if there has to be one, we’d prefer to see it at 1%. Customers can compare the costs themselves and choose from providers across Europe.”

At the moment, it is unclear what asset managers will charge for a PEPP product. Will PEPP increase competition between asset managers in Europe on the pension product front?

Lemaire: “US players have a lot of experience because of their 401K tax schemes. The question is whether US players can offer their products for 50 basis points. At such low fee rates, any providers will have to have sufficient scale to make a product. This is why we believe that large players will be the ones that find the PEPP market the most interesting.”

At theWorldPensionSummit 2018 in The Hague there will be discussions about PEPP. Our readers can register with a 20% discount. Use IEXWPS18. Read more about the WPS 2018 agenda here.


PEPP een jaartje later

Inmiddels is meer bekend over hoe het Pan-European Personal Pension Product er uit zal gaan zien. Er komen verschillende soorten modelportefeuilles en aan de fees komt mogelijk een max van 50 basispunten. 

Lees ook: One Europe, one pension?

Een jaar geleden schreef ik over het Pan-European Personal Pension Product (PEPP). Dit is een vrijwillig, individueel pensioenplan dat deelnemers mee kunnen verhuizen door Europa. Nederlanders krijgen AOW – nog wel –, ze hebben vaak een pensioen bij hun werkgever en/of sparen of beleggen zelf bij. Maar in andere Europese landen is het niet zo netjes geregeld.

En straks is er voor elke twee werkenden in Europa een gepensioneerde. Nog nooit was die verhouding zo in het nadeel van de werkenden. Europeanen hebben niet genoeg geld als ze oud zijn, vandaar dat de Europese Commissie druk bezig is met PEPP. Maar kritiek is er ook voldoende te horen in Europa.

Zo vindt de Duitse vereniging van bedrijfspensioenfondsen dat particulieren gestimuleerd moeten worden om meer geld te stoppen in de pensioenplannen van hun werkgevers in plaats van in een extra individueel pensioen. Alleen zijn die bedrijfspensioenregelingen doorgaans niet Europees geregeld, maar lokaal.

PEPP moet transparant zijn

Er zijn twee voorwaarden om PEPP tot een succes te maken, aldus Christian Lemaire, Global Head of Retirement Solutions bij Amundi. “Het plan moet eenvoudig in gebruik zijn en belastingvriendelijk. Er zijn 28 landen die samen afspraken moeten maken over hoe zo’n pensioenproduct eruit moet zien. Het gevaar is dan dat het te ingewikkeld wordt, dat er te veel compromissen gesloten moeten worden, waardoor het product aan te veel regels moet voldoen. Daarnaast moet er volgens ons een fiscale oplossing komen. Elk land hanteert immers zijn eigen fiscale regels. Die moeten voor PEPP het liefst eenduidig of in elk geval transparant zijn.”

Inmiddels is bekend dat de Commissie heeft voorgesteld dat PEPP-aanbieders – assetmanagers gaan straks zulke producten in de markt zetten – tot vijf beleggingsopties zullen bieden. Dat worden een soort modelportefeuilles – defensief, offensief, neutraal et cetera.

Lemaire is blij dat de Commissie heeft voorgesteld dat daar twee defaultopties bijkomen waaruit aanbieders kunnen kiezen. “Een portefeuille met kapitaalgarantie als basis en een lifecycle-optie. In de lagerenteomgeving is zo’n kapitaalgarantieoptie niet zo inflatieproof, dus de lifecycleportefeuille heeft onze voorkeur. Die past ook beter bij de langetermijnhorizon van pensioenbeleggers. Veiligheid is goed, maar optie twee heeft een hoger verwacht rendement.”

Kostenplafond aan PEPP-producten

Wat ook nieuw is, is het voorstel van de Commissie om de kosten van PEPP-producten te limiteren op 50 basispunten. Natuurlijk wil zij de kosten voor pensioenbeleggers zo aantrekkelijk mogelijk houden, maar Lemaire voorziet dat de service en producten die assetmanagers voor 50 basispunten kunnen leveren relatief beperkt zullen zijn.

Neem alleen al de kosten voor het wegwijs maken van klanten in de nieuwe producten – de tutorialkosten – en de kosten die aanbieders maken op het gebied van (voldoen aan) regelgeving. “Wij hebben liever geen beperking, maar als het moet, dan willen wij die cap liever op 1%.

Klanten kunnen de kosten zelf vergelijken en een keuze maken uit aanbieders uit heel Europa.” Op dit moment is nog niet bekend wat assetmanagers gaan vragen voor een PEPP-product. Zal PEPP zorgen voor meer concurrentie tussen assetmanagers in Europa op pensioenproductgebied?

Lemaire: “Amerikaanse partijen hebben veel ervaring dankzij hun 401K-belastingplannen. De vraag is of de Amerikanen hun producten voor 50 basispunten kunnen aanbieden. Tegen zulke lage fees zullen partijen omvang moeten hebben om winst te kunnen maken. Wij verwachten dan ook dat vooral grote partijen de PEPP-markt interessant zullen vinden.”

Ook meepraten over PEPP? Dat kan op WorldPensionSummit in Den Haag op 31 oktober en 1 november. Lees hier meer over het programma van WPS 2018. Onze lezers kunnen zich registereren met 20% korting: IEXWPS18.


Fleur van Dalsem is redacteur bij IEX.nl. Fleur van Dalsem neemt posities in op de financiele markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's