Guido Corbeau is Consultant Alternatieve beleggingen bij AF Advisors in Rotterdam. Daarvoor was hij analist bij dezelfde firma en bij BNG. Corbeau heeft een Master Finance & financial management services van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nieuws

De tien beste EMD-fondsen

De tien beste opkomende markten obligatiefondsen maken het verschil in hun omgang met valuta, duration en kredietwaardigheid.

Het ruimhartige beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en Federal Reserve (Fed) heeft de afgelopen jaren grote impact gehad op de financiële markten en de rente. Door de opkoopprogramma’s is extra liquiditeit beschikbaar gekomen in andere beleggingscategorieën, waaronder opkomende markten. In deze categorie hebben vooral institutionele beleggers hun allocatie flink verhoogd. In combinatie met de zoektocht naar rendement heeft dat emerging markets tot populaire bestemming gemaakt.

Sinds de financiële crisis in 2008 is de beleggingscategorie bijna verzesvoudigd in omvang tot circa 60 miljard euro. Die groei is verre van stabiel. De afgelopen vier jaar heeft verschillende periodes gekend met significante instroom en uitstroom. Ondanks dat passieve fondsen aan populariteit hebben gewonnen is hun marktaandeel met circa 10% nog beperkt.

Het komende jaar gaat zeer interessant worden. Het afbouwen van de kwantitatieve verruiming van zowel de Fed als de ECB, de verwachte Amerikaanse renteverhogingen en onzekerheid door de verkiezing van Trump kunnen een negatieve impact hebben op de ontwikkeling van opkomende markten.

Onzekerheid

Ondanks de onzekerheid zien de economische indicatoren van veel opkomende markten er goed uit. In combinatie met het herstel van de grondstofprijzen zorgt dit ervoor dat schuldpapier uit deze regio een interessante beleggingscategorie voor diversificatie in een portefeuille blijft.

De verwachting is dat beleggingsfondsen met een focus op diversificatie door goed in te spelen op de veranderingen in renteniveaus, positieve valuta-effecten, spreads en het afdekken van neerwaarts risico het komend jaar goede resultaten kunnen laten zien.

AF Advisors heeft beleggingsfondsen die beleggen in schuldpapier van opkomende markten aan strenge selectiecriteria onderworpen. Naast de gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten, is gekeken naar de cashflows, informatievoorziening en de consistentie van de prestaties van het fonds.

De prestaties van de fondsen zijn over een periode van zowel drie als vijf jaar langs de meetlat gelegd. Er is geen onderscheid gemaakt tussen actief en passief beheerde fondsen of beleggingsstijlen. Ondanks de mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn beleggingsfondsen en ETF’s vergelijkbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille. Daarnaast alloceren beleggers doorgaans naar assetclass en niet zozeer op basis van een beleggingsstijl.

‘Harde’ versus lokale valuta

Er kan op twee manieren worden belegd in opkomende marktenobligaties. De eerste is door te beleggen in schuldpapier in harde valuta, zoals bijvoorbeeld in Amerikaanse dollar, euro en Japanse yen. Doordat deze munten vrij stabiel zijn in vergelijking met de Braziliaanse real, Indische roepi of Turkse lira beperkt dat het valutarisico. De hogere volatiliteit van lokale valuta wordt vooral veroorzaakt door economische en politieke risico’s, en sterk schommelende inflatieverwachtingen.

Lokale valuta-obligaties zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de Amerikaanse dollar. Als de Turkse lira 10% in waarde toeneemt in vergelijking met de Amerikaanse dollar dan stijgt de waarde van obligaties ook 10% en vice versa. Het is echter afhankelijk van denominatie van een fonds. In ons voorbeeld wordt uitgegaan van een fonds, dat belegt in Amerikaanse dollar. Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van Britse pond, euro of Japanse yen.

De Top 10 beste Emerging Market Debt-fondsen (EMD) is met tien verschillende aanbieders divers. Naast bekende namen als BlackRock, Pimco en State Street staan voor de Nederlandse belegger minder bekende aanbieders in de lijst zoals GAM, Investec en Pinebridge. Met drie ETF’s is het aandeel ‘passief’ aanzienlijk. De indextrackers kunnen redelijke rendementen te genereren tegen lage kosten.

Schuldpapier landen

De opkomende marktenobligatiemarkt bestaat grotendeels uit schuldpapier uitgegeven door landen. Een groot deel van de beleggingsfondsen hanteert daarom de JP Morgan GBI-EM Global Diversified index als benchmark. Die bestaat alleen uit staatsobligaties; een deel van de fondsen belegt voor extra rendement echter ook beperkt in schuldpapier van bedrijven.

Het BGF Emerging Markets Local Currency Bond van BlackRock is de nummer één in de lijst. Het fonds van de grootste asset manager ter wereld laat vooral op korte termijn zeer sterke resultaten zien. Zowel het rendement als het risico-gecorrigeerde rendement is het beste van alle fondsen. Alleen het duurzame obligatiefonds van het Belgische Degroof Petercam en Julius Baer Local Emerging Bond behalen hogere rendementen tegen een lager risico.

BlackRock laat de minste afwijking zien ten opzichte van de benchmark, en behaalt toch betere resultaten. Dat verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het effectiever managen van de curve en het beleggen in obligaties met hogere coupons.

De nummer twee en drie in de Top 10 zijn passieve fondsen, die beide goede rendementen laten zien tegen een acceptabel risico. In combinatie met scherpe kosten rechtvaardigt dat de goede klassering van beide fondsen. De totale kosten van de indexfondsen zijn minder dan de helft van de gemiddelde totale kosten van alle opkomende markten obligatiefondsen, die zijn meegenomen in de vergelijking.

Kredietwaardigheid

Bij een obligatie met een lagere kredietwaardigheid is de kans groter dat het volledige bedrag niet wordt terugbetaald, en dat vertaalt zich in een hogere risicopremie. Beleggingsfondsen die meer schuldpapier van lagere kwaliteit aanhouden, behalen hogere rendementen tegen een vaak hoger risico. Alle fondsen in de Top 10 beleggen ten dele in schuldpapier met een rating lager dan BBB (non-investment grade), veelal BB. Julius Baer en Investec beleggen verhoudingsgewijs bijna twee keer zoveel in non-investment grade. Capital Group en Degroof Petercam hebben de grootste allocatie naar obligaties met een B-rating.

Schuldpapier van landen en bedrijven uit opkomende markten met dezelfde kredietwaardigheid kan in de risico-opslag aanzienlijk verschillen door politieke instabiliteit en economische factoren. Door de eigen strategie en marktvisie van de beleggingsfondsen in de top tien ontstaan afwijkingen ten opzichte van de index.

De eigen samengestelde benchmark van Pimco heeft een zeer grote allocatie naar de goed presterende landen Brazilië en Mexico. Dat is tevens het geval voor Julius Baer, die daarnaast veel belegt in India en Maleisië. Pinebridge en Candriam hebben een grotere allocatie naar Brazilië, India en Rusland. Degroof Petercam en Investec beleggen een zeer groot deel in landen, die geen deel uitmaken van de index. 

De bovenstaande grafiek toont een overzicht van de ontwikkeling van de tienjaarsrente van de belangrijkste opkomende landen uit de index. De rente laat een volatiele tred zien dan die in ontwikkelde markten. Vooral Brazilië, Indonesië en Rusland kennen behoorlijk fluctuerende renteniveaus.

Looptijd van de obligaties

De looptijd van een obligatie is naast kredietwaardigheid belangrijk voor het bepalen van de risico-opslag. Obligaties met een langere looptijd hebben een hogere risicopremie. De waarde van een obligatie heeft een omgekeerde relatie met de rente. Een rentestijging zorgt voor een daling van de prijs van een obligatie en vice versa.

Duratie is een veelgebruikte maatstaf om de gevoeligheid weer te geven van de prijsverandering van een obligatie door een verandering in de effectieve rente. De gemiddelde duratie van alle fondsen is met bijna vijf jaar vrij kort. Pimco heeft met 3,7 jaar de kortste duratie en Degroof Petercam met 5,8 jaar de langste.

Degroof Petercam, Julius Baer en Capital Group leggen meer accent op obligaties met een langere looptijd. De beleggingsfondsen beleggen slechts 5% van de portefeuille in obligaties met een korte duratie, terwijl obligaties met een lange duratie in de index bijna 25% uitmaken. Daarnaast heeft Degroof Petercam in vergelijking met de andere fondsen een flink hogere allocatie naar obligaties met een looptijd langer dan dertig jaar.

Volgende maand stelt AF Advisors een Top 10 samen van wereldwijde dividendaandelenfondsen

Guido Corbeau is Consultant bij AF Advisors. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?