Column

Risicobeheer wordt nog belangrijker

"Voor de komende jaren worden langetermijnfocus, discipline en periodiek herbalanceren van de portefeuille nog belangrijker." Wim van Zwol bespreekt de drie beleggingsscenario's en de portefeuilles die daar het beste bij passen.

Hoge koersen en lage rentetarieven hebben de rendementsverwachtingen getemperd. Voor de komende tien jaar voorspelt Vanguard een gemiddeld rendement van minder dan 3% op jaarbasis voor mondiaal belegde portefeuilles die voor 60% uit aandelen en voor 40% uit obligaties bestaan.

Dat is ongeveer de helft van wat beleggers in de afgelopen twintig jaar hebben verdiend, namelijk jaarlijks 6% sinds 1999.

Voor beleggers die meer willen dan die 3% is een populaire strategie om het portefeuillerendementen te verhogen door voor beleggingen te gaan met hogere verwachte rendementen of yields, zoals bedrijfsobligaties of aandelen uit opkomende markten. Het is onwaarschijnlijk dat deze benadering op zichzelf voor hogere rendementen kan zorgen.

Assetallocatie in een uitdagend decennium

Drie scenario's

Vanguard heeft voor de komende drie jaar drie economische scenario’s met bijhorende portefeuilles uitgewerkt. Hierin komen de voordelen van een gespreide en gebalanceerde 60/40-portefeuille sterk naar voren. Tegen een achtergrond van lagere rendementen is het nog belangrijker om oog te hebben voor de risico's.

Het is ook cruciaal om te bedenken dat gangbare portefeuillestrategieën, die zijn bedoeld om hogere rendementen te behalen, niet zullen ontkomen aan de sterke neerwaartse druk van een laag rendementsomgeving. Juist in een dergelijke omgeving is goede spreiding cruciaal.

Het eerste economische scenario gaat uit van flink hogere rentes, uitgelokt door aanhoudende economische groei, die samenvalt met een krappere arbeidsmarkt, gematigde loonstijging en inflatie.

Het twee andere scenario’s houdt rekening met een status quo, en in het derde scenario ziet Vanguard de rentes dalen vanwege laagconjunctuur en dalende beurswaarderingen.

Portefeuille-oplossingen

In het eerste scenario profiteren vooral aandelen wereldwijd. Doordat in dit scenario de lange en korte rentes sneller stijgen dan verwacht, bestaat de optimale portefeuille uit relatief veel aandelen en schuldpapier met korte looptijden.

De beste strategie voor de marktsituatie die niet afwijkt van de huidige is er eentje van optimale spreiding. Ik geloof niet dat bij lage rentes, lage risicopremies voor aandelen en lage credit spreads een radicaal nieuwe beleggingsstrategie past. De spreidingsvoordelen van een portefeuille die bestaat uit wereldwijde obligaties en aandelen zijn dit moment juist bijzonder aantrekkelijk.

In het derde, meest pessimistische scenario, waarbij de rentes en aandelenkoersen dalen, bestaat de optimale portefeuille uit minder aandelen en lopen de looptijden van obligaties op. Aandelen uit de eurozone blijven belangrijk, gezien de aantrekkelijke waarderingen vergeleken met aandelen buiten de eurozone.

Discipline en lage kosten lonen

Al met al voorzien wij een uitdagende en volatiele markt, waarin beleggers met discipline, geduld en een goed gespreide portefeuille uiteindelijk worden beloond. De principes die wij hanteren bij beleggen, zoals langetermijnfocus, discipline en periodiek herbalanceren van de portefeuille, worden nog belangrijker.

Ons onderzoek toont aan dat langetermijnbeleggers succesvol kunnen beleggen als ze zich richten op zaken die beheersbaar zijn, in plaats van wat buiten hun macht ligt. Daarom zijn meer sparen, minder uitgeven en het beheersen van kosten veel belangrijker dan ad hoc op rendement jagen met de bijbehorende wisselingen in de portefeuille.


Wim van Zwol is hoofd Institutional Sales Northern Europe bij Vanguard Asset Management. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?